Sunnfjord kulturråd

Sunnfjord Kulturåd (heretter kalla SKR) skal vere eit interesse-, samordnings- og samhandlingsorgan for kulturlivet i heile Sunnfjord kommune. SKR skal være partipolitisk nøytralt og arbeide for alle aldrar. 

Visjon: Vi fremjar ein sunnfjordkultur i vekst - for alle

Sunnfjord Kulturråd skal

  • Synleggjere behov kulturlivet har for lokale, utstyr og generelle rammevilkår
  • Vere Sunnfjord kommune sitt fagråd for kulturlivet, som skal bidra til at politisk og administrativt nivå har oppdatert kulturinformasjon
  • Vere høyrings-/uttaleinstans i politiske saker som gjeld kulturlivet
  • Vere kursarrangør for kompetanseheving innan kulturlivet på tvers av sjangrar/fag

Vedtekter for kulturrådet (PDF, 126 kB)

Medlemskap

Alle organisasjonar, institusjonar og einskildpersonar i Sunnfjord kommune som definerer seg innan kulturomgrepet, kan vere medlem i Sunnfjord Kulturråd, både profesjonelle og frivillige. Idretten er unnateken då den sorterer under Sunnfjord Idrettsråd.

Meld deg inn i Sunnfjord kulturråd

Styre

Sunnfjord Kulturråd vert leia av styret som er vald av årsmøtet. Styret skal arbeide etter vedtektene og arbeide etter dei vedtak og retningsliner som årsmøtet fastset.

Styret konstituerer seg sjølv med val av leiar og nestleiar kvart år etter årsmøtet.

Adresseliste styret (PDF, 123 kB)

Referat frå styremøte

Referat frå årsmøte

Vedlegg i årsmøte