Sunnfjord kommune

Fysioterapi

Fysioterapi

Sunnfjord kommune har både tilsette fysioterapeutar og private fysioterapeutar med driftsavtale. Dei kommunalt tilsette fysioterapeutane har kontor på fire ulike stader i kommunen; Førde, Naustdal, Sande og Skei.

Kven kan få tilbodet?

Menneske i alle aldersgrupper, som i samband med skade, sjukdom, funksjonsvanskar eller andre livsendringar har vanskar med å meistre eigen kvardag.

Korleis får vi tilbodet?

Ved å ta kontakt med tenesta på telefon, eller ved å henvende seg direkte på besøksstad. Vi tek også i mot tilmeldingar frå fastlegar, sjukehus og andre. E-post kan også brukast for å få kontakt, men hugs at det ikkje må sendast sensitiv informasjon på e-post.

Kva tenestetilbod har vi?

Vi tilbyr ulike formar for oppfølging av fysioterapeut, mellom anna: 

 • Treningsgrupper
 • Oppfølging av barn og unge, i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skule
 • Oppfølging av vaksne og eldre, i samarbeid med relevante tenester
 • Rehabilitering og anna oppfølging i institusjon
 • Heimerehabilitering
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Førebyggande heimebesøk
 • Vurdering, tilpassing og oppfølging av hjelpemiddel
 • Bustadrådgjeving
 • Kvardagsmeistring og kvardagsrehabilitering
 • Lymfødembehandling

Kontaktinformasjon: 

Vi held til på fire ulike stader i Sunnfjord kommune, sjå liste over alle fysioterapeutane under. Dersom du treng oppfølging, må du ta kontakt med den arbeidsstaden som er nærast der du bur.

 • Fysioterapi Førde: Besøksadresse: Langebruvegen 34, 6800 Førde; Telefon: 57 02 12 70
 • Fysioterapi Naustdal: Besøksadresse: Naustdal sjukeheim, Ospeteigen 18, 6717 Naustdal; Telefon: 57 81 60 39
 • Fysioterapi Sande: Besøksadresse: Gaular bygde- og sjukeheim, 6973 Sande i Sunnfjord; Telefon: 57 71 82 60
 • Fysioterapi Skei: Besøksadresse: Kommunehuset på Skei, 6843 Skei; Telefon: 57 72 61 59

Lymfødembehandling er eit tilbod vi har på Aktiv fysio- og manuellterapi i Førde, samt i fysio/ergoterapiavdelinga i Naustdal. Kontaktpersonar her er:

 • avtalefysioterapeut Aud Vassbotten Storøy på Aktiv fysio- og manuellterapi; Telefon: 469 20 369
 • fysioterapeut Nora Caroline Berge i Naustdal; Telefon: 57  81 60 39

Ved skriftlege henvendingar: 

Fysioterapi og ergoterapi

Kva kostar det?

Du må betale eigendel for oppfølging av fysioterapeut, uavhengig av diagnose.

Følgande grupper er likevel unnateke krav om eigendel: 

 • Barn og unge under 16 år
 • Personar med dokumentert yrkesskade, der oppfølginga har samanheng med skaden
 • Personar som er inneliggande i institusjon, og som betaler døgnpris for opphaldet

Det vert heller ikkje krav eigendel for hjelpemiddelformidling, førebyggande heimebesøk, bustadrettleiing og tverrfaglege rehabiliteringstiltak.

Eigendelar vert fakturert i høve det som er gjeldande takstplakat. Du får automatisk tilsendt Frikort tak 2 dersom du i løpet av eit kalenderår betaler inn ein sum som overstig frikortbeløpet. I 2019 er denne summen kr 2085,-

Dersom du ikkje kan møte til avtalt time hos fysioterapeut, må du gje melding om dette seinast dagen før avtalen. Dersom du ikkje møter til oppsett time, og ikkje har gjeve beskjed om at du ikkje kan komme, lyt du betale for timen. Betaling for manglande oppmøte gjeld også dersom du har frikort.

Kan du klage på tilbodet?

Du kan klage på alle helse- og omsorgstenester. Les meir om korleis du kan klage på helse. og omsorgstenester (legg inn lenke her til ei standardside for klage). 

Ta kontakt med servicetorget om du treng hjelp til å klage. Klage kan du sende til Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde.