Sunnfjord kommune

Fysioterapi

Fysioterapi

Sunnfjord kommune har både tilsette fysioterapeutar og private fysioterapeutar med driftsavtale. Dei kommunalt tilsette fysioterapeutane har kontor på fire ulike stader i kommunen; Førde, Naustdal, Sande og Skei.

Kven kan få tilbodet?

Menneske i alle aldersgrupper, som i samband med skade, sjukdom, funksjonsvanskar eller andre livsendringar har vanskar med å meistre eigen kvardag.

Korleis får vi tilbodet?

Ved å ta kontakt med tenesta på telefon, eller ved å henvende seg direkte på besøksstad. Vi tek også i mot tilmeldingar frå fastlegar, sjukehus og andre. E-post kan også brukast for å få kontakt, men hugs at det ikkje må sendast sensitiv informasjon på e-post.

Kva tenestetilbod har vi?

Vi tilbyr ulike formar for oppfølging av fysioterapeut, mellom anna: 

 • Treningsgrupper
 • Oppfølging av barn og unge, i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skule
 • Oppfølging av vaksne og eldre, i samarbeid med relevante tenester
 • Rehabilitering og anna oppfølging i institusjon
 • Heimerehabilitering
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Førebyggande heimebesøk
 • Vurdering, tilpassing og oppfølging av hjelpemiddel
 • Bustadrådgjeving
 • Kvardagsmeistring og kvardagsrehabilitering
 • Lymfødembehandling

Kontaktinformasjon: 

Vi held til på fire ulike stader i Sunnfjord kommune, sjå liste over alle fysioterapeutane under. Dersom du treng oppfølging, må du ta kontakt med den arbeidsstaden som er nærast der du bur.

Hovudnummeret inn til eining fysio/ergoterapi: 57 72 20 02.

 • Fysioterapi Førde: Besøksadresse: Langebruvegen 34, 6800 Førde; Telefon: 57 72 60 60
 • Fysioterapi Naustdal: Besøksadresse: Naustdal omsorgssenter, Ospeteigen 18, 6717 Naustdal; Telefon: 57 81 60 39
 • Fysioterapi Sande: Besøksadresse: Sande omsorgssenter, 6973 Sande i Sunnfjord; Telefon: 57 71 82 60
 • Fysioterapi Skei: Besøksadresse: Kommunehuset på Skei, 6843 Skei; Telefon: 57 72 61 59

Lymfødembehandling er eit tilbod vi har på Aktiv fysio- og manuellterapi i Førde, samt i fysio/ergoterapiavdelinga i Naustdal. Kontaktpersonar her er:

 • avtalefysioterapeut Aud Vassbotten Storøy på Aktiv fysio- og manuellterapi; Telefon: 469 20 369
 • fysioterapeut Nora Karoline Berge i Naustdal; Telefon: 57  81 60 39

Ved skriftlege henvendingar: 

Namn Stilling Arbeidsstad   Telefon
Marita Brandsøy Lystad         Einingsleiar Kontorstad: Førde 57 02 12 77/ 952 23 424      
Rita Linn Alværen Assisterande einingsleiar Kontorstad: Naustdal 57 81 61 86/ 404 011 30
Bjørg Marifjæren  Fysioterapeut Førde 57 02 12 73/ 415 66 548
Turid Grimeland Fysioterapeut barn og unge Førde og Naustdal 57 02 12 74/ 970 53 198
Elisabeth Jørgensen Verås Fysioterapeut Førde 57 02 12 78/ 958 30 921
Ann-Iren Solheim Sæle Fysioterapeut barn og unge Førde og Sande 57 72 60 28/477 94 526
Kristin Daling Felde  Psykomotorisk fysioterapeut Førde 57 02 12 75/ 474 88 356
Iselin Andrea Engene Fysioterapeut, driftskoordinator Sande Sande  57 71 82 60/ 57 72 60 22
Martine Skotoff Fysioterapeut Sande 57 72 61 99/ 481 86 560
Irmelin Nes Gangeskar Turnusfysioterapeut frå 15.08.22- 14.02.23 Sande 57 72 60 28
Øygunn Juklestad Fysioterapeut, driftskoordinator Skei Skei 57 72 61 59/ 57 72 60 29/ 916 58 204
Ingrid Hjohlmann Reed 

Fysioterapeut, permisjon frå 25.05.22- 15.06.23

Skei 57 72 61 58/ 992 02 684
Stijn Igor Gerritsen Fysioterapeut, vikar for Ingrid Hjohlman Reed Skei 992 02 684
Isabel Sunde Hoel Fysioterapeut  Skei 57 72 61 80/ 992 02 685
Synne Togstad Turnusfysioterapeut 22.08.22- 21.02.23 Skei  
Evy Marita Lønne Fysioterapeut Naustdal 57 81 60 39/ 975 25 179
Nora Karoline Berge Fysioterapeut  Naustdal 57 81 60 39/ 975 25 179

 

Kva kostar det?

Du må betale eigendel for oppfølging av fysioterapeut, uavhengig av diagnose.

Følgande grupper er likevel unnateke krav om eigendel: 

 • Barn og unge under 16 år
 • Personar med dokumentert yrkesskade, der oppfølginga har samanheng med skaden
 • Personar som er inneliggande i institusjon, og som betaler døgnpris for opphaldet

Det vert heller ikkje krav eigendel for hjelpemiddelformidling, førebyggande heimebesøk, bustadrettleiing og tverrfaglege rehabiliteringstiltak.

Egenandelar for fysioterapibehandling i den offentlege, kommunale helsetjenesta er utgifter som blir begrensa av egenandelstak 2. For 2020 er frikortgrensa 2176 kroner. For 2021 er det fleirtal på Stortinget for å slå saman egenandelstak 1 (legetjenester m.m.) og egenandelstak 2, med eit felles tak på 2460 kroner.Her finner du meir informasjon om sammenslåing av frikorta.

Dersom du ikkje kan møte til avtalt time hos fysioterapeut, må du gje melding om dette seinast dagen før avtalen. Dersom du ikkje møter til oppsett time, og ikkje har gjeve beskjed om at du ikkje kan komme, lyt du betale for timen. Betaling for manglande oppmøte gjeld også dersom du har frikort.

Kan du klage på tilbodet?

Du kan klage på alle helse- og omsorgstenester. Les meir om korleis du kan klage på helse. og omsorgstenester (legg inn lenke her til ei standardside for klage). 

Ta kontakt med servicetorget om du treng hjelp til å klage. Klage kan du sende til Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde.