Bu- og miljøtenesta

Bu- og miljøtenestene yter døgnkontinuerlege tenester til personar med psykisk utviklingshemming eller personar med nedsett funksjonsevne grunna medfødde eller erverva tilstander, som treng langvarige og koordinerte tenester. 

Målsettinga er praktisk bistand og opplæring for å bidra til å gje tenestemottakar med samansette hjelpebehov gode levekår og livskvalitet. Tenestene skal kompensere for nedsett evne til eigenomsorg, og bidra til at tenestemottakar vert mest mogeleg sjølvhjelpen i dagleglivet.

Bu- og miljøtenester i Sunnfjord kommune