Å melde bekymring til barnevernstenesta

Det er viktig at du melder til barnevernstenesta dersom du er bekymra for eit barn. Meldinga frå deg kan vere viktig for barnet eller ungdomen det gjeld. Barn og ungdom kan også sjølv ta kontakt med barnevernstenesta. 

Slik melder du ifrå til barnevernstenesta

Du kan ringe, møte opp eller sende brev til barnevernstenesta. 

  • Telefon: 57 72 21 30 i abeidstida kl. 08.00–15.00.
  • Personleg oppmøte: Hafstadvegen 42, Førde rådhus, 3. etasje. 
  • Post: Sunnfjord kommune v/barnevernstenesta, postboks 338, 6802 Førde

Her sender du bekymringsmeldinga

Du kan vere anonym

Du kan velje å vere anonym. Barneverntenesta ønsker likevel helst at du seier kven du er, fordi det gir saka større truverde. 

Meldeplikt

Offentleg tilsette har plikt til å gi opplysningar til barnevernstenesta når det er grunn til å tru at eit barn blir utsett for mishandling, andre former for alvorleg omsorgssvikt eller når eit barn har vedvarande alvorlege adferdsvanskar. 

Les meir om meldeplikt her

Kva skjer vidare?

Meldinga blir gjennomgått innan ei veke. Akuttsaker blir avgjort straks. Innan vekesfristen skal barnevernstenesta starte ei undersøking eller henlegge meldinga dersom den er openbar grunnlaus. 

Barneverntenesta skal gje tilbakemelding til den som har sendt melding innan tre veker etter at meldinga vart mottatt. Tilbakemelding kan unnlatast i tilfelle der meldinga er openbar grunnlaus, eller der særlege omsyn talar mot å gi tilbakemelding. 

Ei undersøking skal gjennomførast snarast og seinast innan tre månader. Undersøkinga skal vere tilpassa saka sin alvorsgrad. Denne fristen kan utvidast til seks månader. Dersom undersøkinga gir grunnlag for hjelpetiltak, skal barneverntenesta iverksette tiltak etter lova

Les meir om gangen i ei barnevernssak på Bufdir sine nettsider

Betre Tverrfagleg Innsats for barn og unge

I Sunnfjord kommune jobbar vi aktivt for at det skal vere trygt og godt for barn og unge å vekse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. Kva gjer du dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp?

Kikk innom nettsida om Betre Tverrfagleg Innsats for å få hjelp og råd

Lover og forskrifter

Opningstider

Måndag til fredag: 08.00–15.00

Adresse

Besøksadresse:
Hafstadvegen 42, rådhuset
6802 Førde

Postadresse:
Postboks 338
6802 Førde

Kart