NAV i Sunnfjord kommune

NAV-kontoret hjelper deg som skal søke om sosiale tenester. 

Logg deg på Ditt NAV

 • Ditt NAV er ei sikker innloggingsteneste via ID-porten. Her finn du opplysningar om di sak, og du kan ha en skriftleg dialog med NAV.
 • Du kan og sende søknadar og meldekort. Har du alderspensjon i kombinasjon med jobb, kan du endre uttaksgraden din.

Oversikt kontaktinformasjon - alle instansar i NAV

Opningstider på NAV-kontoret i Førde, Sunnfjord rådhus

Måndag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.
Tysdag 12.00 - 14.00 Timeavtalar også utanom opningstida.
Onsdag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.
Torsdag 12.00 - 14.00 Timeavtalar også utanom opningstida.
Fredag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.

Kontakt NAV på telefon: 55 55 33 33

 • Vi oppmodar deg til å lese digital informasjon først. Det er stor sjanse for at du finn svar på dine spørsmål på nettsida til NAV
 • Du må oppgi fødsels- og personnummer for å få hjelp i saka di. Arbeidsgjevarar må oppgi organisasjonsnummer.
 • Dersom andre ringer på vegne av deg, må du gi munnleg samtykke dersom det ikkje finnast ei skriftleg fullmakt.

Økonomisk stønad og sosiale tenester

 • Du kan søke økonomisk sosialhjelp dersom du ikkje har midlar til nødvendig livsopphald.
 • Du kan søke om sosialhjelp digitalt heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på Ditt NAV på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløysningar som Buypass eller Comfides.
 • Treng du hjelp til utfylling, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få rettleiing over telefon. Dersom du av ulike årsaker ikkje kan eller ønsker å sende digital søknad, kan du framleis nytte papirsøknad. Ønsker du time med ein rettleiar tilrår vi at du du tek kontakt for avtale på førehand.  

Sjå informasjon her:  Veivisar økonomisk sosialhjelp nav.no

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

 • Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for deg mellom 18-67 år som ynskjer å arbeide, men treng oppfølging for å klare det. Sjå meir informasjon om Kvalifiseringsprogrammet.
 • Ta kontakt med oss for nærmare avklaring om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

På NAV-kontoret kan du også få hjelp til

 • Råd og rettleiing dersom du har vanskar med økonomi, gjeld, bustad, helse, familieforhold eller anna.
 • Mellombels bustad dersom du er i ein situasjon der du ikkje klarar å skaffe deg dette sjølv. 
 • Individuell plan dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester saman med andre instansar.

Postadresser til NAV

Vi tilrår å nytte elektronisk innsending via DITT NAV.

Økonomisk stønad (sosialhjelp) - søknader og anna post:

 • NAV Sunnfjord, postboks 338, 6802 Førde

Sjukmeldingar

 • Inntektsopplysningar frå arbeidsgjevarar: kun innsending via Altinn
   
 • Del A- sjukmeldingar som ikkje kan sendast digitalt
  NAV Skanning sykmelding Del A
  Postboks 1411 Sentrum
  0109 Oslo
   
 • Del D (ved unntak for digital innsending)
  NAV Arbeid og ytelser Sogn - D-skjema
  Sognefjordvegen 56
  6863 Leikanger

Anna dokumentasjon som ikkje kan sendast digitalt:

 • Sjå nav.no  eller ring 55 55 33 33 for hjelp til rett adresse.

Personleg frammøte

 • Ta kontakt for avtale på førehand.  Vi kan etter behov gjennomføre samtaler både på telefon, video, pc, mobil og på ulike stadar i Sunnfjord kommune.
 • Tenestetorga i Førde, Naustdal, Sande og på Skei kan også hjelpe til med å få kontakt med NAV.  
 • NAV-kontoret i Førde ligg i Sunnfjord rådhus, Hafstadvegen 40 B (eigen inngang i 1 etasje). Resepsjonen kan gi rettleiing for korleis få kontakt med NAV dersom du ikkje får kontakt på vanleg måte. 
 • Opningstid NAV, Sunnfjord rådhus: tysdag og torsdag 12.00–14.00. 
 • Timeavtalar utanom opningstida - Sjå DITT NAV for meir informasjon.

Oversikt telefonnummer for personbrukar:  55 55 33 33

 • Tasteval 1: Sosiale tenester.
 • Tasteval 2: Arbeidssøkjar, dagpengar, arbeidsavklaringspengar og sjukepengar.
 • Tasteval 3: Foreldrepengar, eingongsstønad, svangerskapspengar, barnebidrag, barnetrygd, kontantstønad, einsleg forsørgjar, pleiepengar og andre familieytingar.
 • Tasteval 4: Uføretrygd og honnørkort.
 • Tasteval 5: Anna.

Oversikt andre telefonnummer:

Har du mistanke om trygdesvindel og ønskjer å tipse NAV, kan du ringe oss på telefonnummer 55 55 33 33. Du vil då bli sett over til ein saksbehandlar som arbeider  med dette området.

nav.no/trygdesvindel