Sunnfjord kommune

NAV i Sunnfjord kommune

NAV i Sunnfjord kommune

NAV-kontoret hjelper deg som skal søke om sosiale tenester. 

Logg deg på Ditt NAV

 • Ditt NAV er ei sikker innloggingsteneste via ID-porten. Her finn du opplysningar om di sak, og du kan ha en skriftleg dialog med NAV.
 • Du kan og sende søknadar og meldekort. Har du alderspensjon i kombinasjon med jobb, kan du endre uttaksgraden din.

Oversikt kontaktinformasjon- alle instansar i NAV:

·  https://www.nav.no/person/kontakt-oss/

 

Kontakt NAV på telefon: 55 55 33 33

 • Opningstida er kvar dag 0800–1530. Dersom opningstida avvik frå dette, får du beskjed på talemelding.
 • Du må gje tilkjenne fødsels- og personnummer for å få hjelp i saka di. Arbeidsgjevarar må gje til kjenne organisasjonsnummer.
 • Dersom andre ringer på vegne av deg, må du gje munnleg  samtykke dersom det ikkje finnast ein skriftleg fullmakt
 • Sjå kva du kan finne svar på sjølv før du tek kontakt.

 

Økonomisk stønad og sosiale tenester: 

 • Ring 55 55 33 33, taste-val 1: Sosiale tenester
 • Søknadsskjema økonomisk stønad:Elektronisk skjema eller på papir. (PDF, 488 kB)
 • Søknadsskjema finn du også på NAV-kontoret og på tenestetorga.

 

Postadresser NAV

Vi tilrår å nytte elektronisk innsending via DITT NAV.

 

Økonomisk stønad (sosialhjelp) - søknader og anna post:

 • NAV Sunnfjord, pb. 338, 6802 Førde.

 

Sjukemeldingar:

 • Inntektopplysningar frå arbeidsgjevar:
  • kun innsending via Altinn.

 

 • Del A - sjukmeldar som ikke kan sende digitalt:

NAV Skanning sykmelding Del A

Postboks 1411 Sentrum

0109 OSLO

 

 • Del D (ved unntak for digital innsending):

NAV Arbeid og ytelser Sogn – D-skjema
Sognefjordvegen 56
6863 Leikanger

 

Anna dokumentasjon som ikkje kan sendast digitalt:

Sjå www.nav.no  eller ring 55 55 33 33 for hjelp til rett adresse.

 

Personleg frammøte:

 • Ta kontakt for avtale på førehand.  Vi kan etter behov gjennomføre samtaler både på telefon, skype/video og på ulike stadar i Sunnfjord kommune.
 • Tenestetorga i Førde, Naustdal, Sande og på Skei kan også hjelpe til med å få kontakt med NAV.  
 • På Sunnfjord rådhus, Hafstadvegen 40B i Førde (eigen inngang i 1 etasje) har vi ventesone for avtalte samtalar og resepsjon. Resepsjonen kan gje rettleiing for korleis få kontakt med NAV dersom du ikkje får kontakt på vanleg måte. 
 • Opningstid resepsjon, Sunnfjord rådhus: måndag, onsdag og fredag 12.00–14.00
 • Timeavtalar utanom opningstida - Sjå DITT NAV for meir informasjon.

 

 

På NAV-kontoret kan du få hjelp til

 • Råd og rettleiing dersom du har vanskar med økonomi, gjeld, bustad, helse, familieforhold eller anna.
 • Økonomisk sosialhjelp til nødvendig livsopphald dersom du ikkje kan sørge for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.
 • Mellombels bustad dersom du er i ein situasjon der du ikkje klarar å skaffe deg dette sjølv. 
 • Individuell plan dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester saman med andre instansar.
 • Kvalifiseringsprogram dersom du har nedsett arbeids- og inntektsevne, og ikkje har rett til ytingar etter folketrygdlova eller arbeidsmarknadslova. 

 

Oversikt telefonnummer for personbrukar:  55 55 33 33

 • Tasteval 1: Sosiale tenester.
 • Tasteval 2: Arbeidssøkjar, dagpengar, arbeidsavklaringspengar og sjukepengar.
 • Tasteval 3: Foreldrepengar, eingongsstønad, svangerskapspengar, barnebidrag, barnetrygd, kontantstønad, einsleg forsørgjar, pleiepengar og andre familieytingar.
 • Tasteval 4: Uføretrygd og honnørkort.
 • Tasteval 5: Anna.

 

Oversikt andre telefonnummer:

---------------
Har du mistanke om trygdesvindel og ønskjer å tipse NAV, kan du ringe oss på telefonnummer 55 55 33 33. Du vil då bli sett over til ein saksbehandlar som arbeider  med dette området.

nav.no/trygdesvindel