SFO Slåtten skule

Kontaktinformasjon Slåtten SFO

SFO-leiar Johnny Årdal

Opningstider Slåtten SFO

  • 07.00 – til skulestart, og frå skuleslutt til 16.30

Om SFO på Slåtten skule

SFO skal gi barna tilsyn, tryggleik og omsorg. Tida barna er på SFO skal vere barna si "fritid". Den "frie" leiken er basis for SFO drifta. Det å ha venner er grunnlaget for ein god dag på SFO. 

Vi ynskjer også å skape sterke positive opplevingar som barna tek med seg vidare i livet. SFO har ulike arrangement som har dette som mål. Vi ynskjer å finne den rette balanse mellom "frie" og vaksenstyrte aktivitetar på dei ulike alderstrinn. Graden av organisering aukar med alderen.

Vennskap og relasjonsbygging er viktigaste satsing på SFO Løvetann. Friluftsliv er satsa mykje på i forhold til dei største barna.

Påmelding til SFO

Du må legge inn søknad i kommunen sitt skuleadministrative system Visma Flyt Skole, sjå link under. Her legg du inn kva for eit tilbod du ønskjer og kva tidspunkt barnet ditt skal nytte SFO. Skal du endre eller seie opp plassen gjer du det same stad.

Påmelding/endring SFO

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge deg inn i Visma Flyt Skole for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars. 

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på 1. månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

Påmelding til SFO i feriar

Born som skal vere på SFO i feriar (haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) må melde seg på. I forkant av feriane blir det sendt ut ein epost med link til påmelding i ferien. SFO har stengt 4 veker i juli.

Du finn informasjon om vedtekter og prisar på dei felles kommunale sidene om SFO. Bruk linken nedanfor.

Kommunale sider om SFO

Skuleåret 2023-2024

Planleggingsdagane i SFO dette skuleåret blir på dei elevfrie dagane fredag 3. november og fredag 10. mai
SFO er truleg sommarstengt frå 1. juli til og med 26. juli.

Opningstider

Klokka 07.00–09.00 og frå skuleslutt til 16.30

Adresse

Besøksadresse:
Angedalsvegen 71
6810 Førde

Postadresse:
Slåtten skule
Postboks 338
6802 Førde