Sunnfjord kommune

SFO Slåtten skule

SFO Slåtten skule

Kontaktinformasjon Slåtten SFO

  • Slåtten skule: 57 83 45 00
  • Løvetanna SFO: 481 14 675 (1. og 2. steg)
  • Skogstjerna SFO: 970 43 010 (3. steg)
  • Firkløverhuset: 474 84 289 (4. steg)

SFO-leiar Johnny Årdal

  • E-post: johnny.terje.ardal@sunnfjord.kommune.no
  • Telefon arbeid: 57 61 28 44
  • Mobil: 977 51 092

Opningstider Slåtten SFO

  • 07.00 – til skulestart, og frå skuleslutt til 16.30

Om SFO på Slåtten skule

SFO skal gi barna tilsyn, tryggleik og omsorg. Tida barna er på SFO skal vere barna si "fritid". Den "frie" leiken er basis for SFO drifta. Det å ha venner er grunnlaget for ein god dag på SFO. 

Vi ynskjer også å skape sterke positive opplevingar som barna tek med seg vidare i livet. SFO har ulike arrangement som har dette som mål. Vi ynskjer å finne den rette balanse mellom "frie" og vaksenstyrte aktivitetar på dei ulike alderstrinn. Graden av organisering aukar med alderen.

Vennskap og relasjonsbygging er viktigaste satsing på SFO Løvetann. Friluftsliv er satsa mykje på i forhold til dei største barna.


Påmelding til SFO

  1. Først må du fylle ut påmeldingsskjemaet som du finn nedanfor. Skjemaet er ikkje klart enno, det vil bli lagt ut link så snart prisar og tilbod blir avklart i Sunnfjord kommune. Søknadsfristen kan bli utvida på grunn av dette.  
  2. I tillegg må du legge inn søknad i kommunen sitt skuleadministrative system Visma Flyt Skole.  

Dersom du seinare ynskjer å endre tilbodet gjer de dette i Visma Flyt Skole.

 

Oppseiing av SFO-tilbod

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge deg inn i Visma Flyt Skole for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars. 

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

Påmelding til SFO i feriar

Born som skal vere på SFO i feriar (haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) må melde seg på. I forkant av feriane blir det lagt ut påmeldingsskjemaet her.

 
 

Kontakt

Johnny Årdal
SFO-leiar Slåtten skule
E-post
Telefon 57 61 28 44
Mobil 977 51 092

Opningstider

Klokka 07.15–09.00 og frå skuleslutt til 16.15

Adresse

Besøksadresse:
Angedalsvegen 71
6810 Førde

Postadresse:
Slåtten skule
Postboks 338
6802 Førde