Saman skal vi få med alle

Visjonen syner kva verdiar vi står for. Visjonen skal gi oss energi og bidra til å gi arbeidet meining. Visjonen vår seier at vi skal hjelpe kvarandre, både fagleg og sosialt. Å hjelpe andre, samarbeid og samspel gjer oss både gladare og flinkare!

Skulekoden vår

  •  Sjå alle – bygge relasjonar:
    Bygge relasjonar, verdiar, respekt og meistring gjennom fag og organisering. Vere gode rollemodellar Etablere vi-kjensla - alle sin trivsel. Tenkje på heile klassemiljøet og ikkje at enkeltpersonar eig problemet.
  • Tydelege krav og forventningar
  •  Fremje positiv åtferd ved å rose
  • Starte presis med fag – avslutte presis
  • Orden og estetikk

 

Satsingsområde Slåtten skule

  • Eit inkluderande skulemiljø
  • Klasseleiing
  • Grunnleggande dugleikar lese, skrive, rekne, munnleg og digital dugleik


§ 9a i Opplæringslova slår fast at dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til fylkesmannen, etter at saka er teken opp med rektor. 

Vi har som mål at alle skal arbeide kontinuerleg og systematisk med å fremje eit trygt og godt skulemiljø, og med å førebyggje og avdekke alle krenkingar. Ved krenkingar grip vi inn, varslar og set inn eigna tiltak heilt til elevane opplever at dei har eit trygt og godt skulemiljø. Ved hjelp av kartlegging og analysar skal vi avdekke. Ved eigna tiltak skal vi handtere krenkingar. Viktigast av alt er å jobbe førebyggande med å fremje inkluderande miljø og førebygge krenkingar. 

Vi skal gjere vårt beste for at alle våre elevar, skal trivast og få gode vilkår for læring og utvikling på skulen! Saman skal vi få med alle!

Kontakt

Slåtten skule
E-post
Telefon 57 83 45 00

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Adresse

Besøksadresse:
Angedalsvegen 71
6810 Førde

Postadresse:
Slåtten skule
Postboks 338
6802 Førde