Sunnfjord kommune

Saman skal vi få med alle

Saman skal vi få med alle

Vår visjon: Saman skal vi få med alle!  


Slåtten skule med kunnskap, forståing og samarbeid inn i framtida, er ei viktig rettesnor for alt arbeidet vårt. Slåtten skule skal vere ein god stad å lære for elevane våre og ein god arbeidsplass for dei tilsette.

Satsingsområde Slåtten skule

  • Eit inkluderande skulemiljø
  • Klasseleiing
  • Vurdering, lærings- og lesestrategiar
  • Øve på grunnleggande dugleikar i alle fag


§ 9a i Opplæringslova slår fast at dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til fylkesmannen, etter at saka er teken opp med rektor. 

Vi har som mål at alle skal arbeide kontinuerleg og systematisk med å fremje eit trygt og godt skulemiljø, og med å førebyggje og avdekke alle krenkingar. Ved krenkingar grip vi inn, varslar og set inn eigna tiltak heilt til elevane opplever at dei har eit trygt og godt skulemiljø. Ved hjelp av kartlegging og analysar skal vi avdekke. Ved eigna tiltak skal vi handtere krenkingar. Viktigast av alt er å jobbe førebyggande med å fremje inkluderande miljø og førebygge krenkingar. Vi er glade for at dette er det første felles satsingsområdet for den nye Sunnfjord kommunen og vi gler oss til å følgje opp arbeidet.

Vi skal gjere vårt beste for at alle våre elevar, skal trivast og få gode vilkår for læring og utvikling på skulen! Saman skal vi få med alle!

 

Kontakt

Slåtten skule
E-post
Telefon 57 83 45 00

Adresse

Besøksadresse:
Angedalsvegen 71
6810 Førde

Postadresse:
Slåtten skule
Postboks 338
6802 Førde