Sunnfjord kommune

Om Skei skule

Om Skei skule

Skei skule er ein 1 til 10-skule med rundt 140 elevar. Skulen ligg på Skei i indre del av Jølster.

Visjonen til skulen er å sjå, utfordre og omfamne. Det er slik vi ynskjer å møte elevane våre, og det er ei påminning om formålsparagrafen til opplæringslova, der det heiter at skulen «skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst».

Personalet på skulen deltek i kontinuerlege faglege utviklingsarbeid. Klasseleiing, lesing, skriving og rekning i alle fag har vore satsingsområde tidlegare. I 2017–2018 og 2018–2019 har vi arbeidd med vurdering for læring og inkluderande barnehage- og skulemiljø gjennom Høgskulen i Innlandet. Frå 2020 kjem vi, i fellesskap med alle skulane i Sunnfjord kommune, til å arbeide med dei nye læreplanane som vert gjeldande frå hausten av.

Skei skule vart opna som barneskule i 1960, og utvida med nytt bygg for ungdomstrinnet i 1972. Skulen er i dag fordelt på tre bygg, og har mellom anna eige basseng.

Kontakt

Skei skule
E-post
Telefon 57 72 64 40

Adresse

Besøksadresse:
Jølstravegen 3310
6843 Skei

Postadresse:
Skei skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart