Overordna plan for SFO

Frå hausten 2021 jobba SFO ut i frå ein nasjonal rammeplan. Sunnfjord kommune har laga ein overordna plan for skulefritidsordninga som syner korleis vi jobbar etter rammeplanen.

Stortingsmeldinga Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Meld. St. 6 (2019-2020)) varsla ein ny nasjonal rammeplan. Det var lagt vekt på at rammeplanen skulle vere basert på gjeldande rett og gi rom for lokale variasjonar. Rammpelanen presiserer formålet slik det står i opplæringslova. 

Eit viktig moment er at SFO i større grad skal sjåast i samanheng med resten av samfunnet, og at kommunen skal utvikle tilbodet i samanheng med skule, barnehage, barnevern og andre som jobbar førebyggande for barn og unge. Den orverordna planen har som funksjon å omsetje rammeplanen til eiga verksemd. 

Planen er utarbeidd av ei arbeidsgruppe beståande av tilsette i SFO. 

Planen tek opp i seg følgjande:

  • Overordna mål og verdigrunnlag
  • Struturelle forhold
  • Trygt og godt SFO-miljø
  • Samarbeid mellom SFO og heimen
  • Fagområder frå rammeplanen

 

Her finn du den overordna planen for SFO i Sunnfjord kommune