Søk om barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass heile året, men vil du ha plass frå august må du søke innan 1. mars. 

Slik søker du om barnehageplass

  • Du søker på same plass for alle barnehagane i Sunnfjord kommune, både kommunale og private. 
  • Dersom du har vedlegg frå lege, helsestasjon, barnevern, PPT eller andre institusjonar kan du laste dei opp i søknadsportalen eller sende dei per post til: Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde.

Søk om barnehageplass i Sunnfjord kommune 

Ring 57 72 20 00 eller kontakt barnehagen om du har spørsmål eller treng hjelp til å søke. 

Søknadsfrist

  • 1. mars er søknadsfristen til hovudopptaket. 

Søker du plass utanom hovudopptaket kan du søke heile året. 

Kor tid får du svar om barnet ditt har fått plass?

Du får svar i løpet av april om du har søkt innan søknadsfristen 1. mars. Søker du etter 1. mars, vil du stå på venteliste og få tildelt plass når barnehagen har ledig. Du takkar ja til tilbodet på same plass som du søkte om plass.

Svar på tilbud om barnehageplass 

Når har barnet rett til barnehageplass?

  • Barnet må vere fylt eitt år innan utgangen av november.
  • Det må vere søkt om barnehageplass innan 1. mars i år. 

Dersom barnet ditt får plass, må de vere busette i kommunen når barnet byrjar i barnehagen. 

Kva skjer om du ikkje har fått plass i dei barnehagane du har valt?

Du vil få tilbod om plass i ein annan barnehage dersom barnet har rett på plass. Du har då to val:

  • Du kan takke ja til plassen og samtidig stå på venteliste til ein annan barnehage.
  • Du kan takke nei til plassen og stå på venteliste til ditt første val av barnehage. 

Bytte barnehageplass

Du kan søke om bytte til ein annan barnehage. Søker du om bytte vil barnet ditt automatisk få plass i ny barnehage når det blir ledig plass. Ved overgang til ny barnehage blir tidlegare barnehageplass automatisk oppsagt. Hugs at søknad om bytte er bindande

Oppseiing av barnehageplass

Det er tre månader oppseiingstid, det vil seie oppseiingsmånaden pluss to påfølgande månader. Seier du til dømes opp i løpet av mai, gjeld oppseiinga mai, juni og juli. Seier du opp etter 1. mai, må du likevel betale ut barnehageåret. Ta kontakt med barnehagen om du vi seie opp plassen.  Private barnehagar har eigne rutinar for oppseiing. Les om det i den aktuelle barnehagen sine vedtekter.