Sunnfjord kommune

Om Ytre Hafstad barnehage

Om Ytre Hafstad barnehage

Ytre Hafstad barnehage er plassert under Hafstadfjellet, med Kulpen og Halbredsfossen som nærmaste nabo. Barnehagen er plassert i eit roleg område med lett tilkomst til naturen. Skogen ligg ein kort spasertur unna, og leikeplassane i nærområdet blir ofte nytta som turmål. Flatene skule er like ved barnehagen, og det er også kort veg til kulturtilbod i Førde sentrum.

Tidlegare hadde barnehagen 3 avdelingar med utvida grupper. Frå og med barnehageåret 2019-20 skilte vi ut førskulebarna som ei eiga avdeling, og har no fire avdelingar. Avdelingane har namn etter nærmiljøet vårt: Fossen, Kulpen, Fjellet og Førskulegruppa. Planen er at førskulegruppa også skal få namn som passar i nærmiljøet vårt, men enn så lenge er det Førskulegruppa.

Fossen: småbarnsavdeling for barn frå 1-3 år  

Kulpen: aldersblanda avdeling for barn frå 2-4 år

Fjellet: aldersblanda avdeling for barn frå 2-4 år

Førskulegruppa: avdeling for førskulebarna

I personalgruppa har vi både kvinner og menn, og vi har tilsette frå ulike aldersgrupper. Vi har barnehagelærarar i alle leiarstillingar, fagarbeidarar og assistentar med lang erfaring, og vi har ein tilsett som er barnevernspedagog.

Barnehagen har fokus på sosial kompetanse og språk. Aktivitetar som fremjar barna si språkutvikling og utvikling av sosial kompetanse, er prioritert i arbeidet på alle avdelingar. Personalet ynskjer å skape ein god kvardag for kvart einskild barn. Vårt mål er trygge barn som trivest og får gode vilkår for læring og utvikling.

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Øvre Kleivane 1
6800 Førde

Postadresse: 
Ytre Hafstad barnehage
Postboks 338
6802 Førde