Rettleiande prisliste og vilkår ved tinging av tenester

Når ein kunde tek kontakt med oss med ønske om å booke ein av våre distriktsmusikar ser prosessen slik ut:

 • kunden kontaktar administrasjonen i kulturskulen og sender førespurnad. Den bør innehalde:
  - Arrangementet sitt namn, dato, klokkeslett og stad
  - Planlagde øvingsdagar med klokkeslett (viss tilfelle)
  - kven av musikarane de ynskjer å bestille
  - andre musikarar som er involverte
  - musikkynskje
 • administrasjonen spør musikaren/ musikarane om dei kan ta oppdraget
 • administrasjonen sender pristilbod
 • kunden godkjenner pristilbodet
 • administrasjonen sender ut stadfesting som er bindande

Rettleiande prisliste:

Prislista er kun meint som rettleiande hjelpemiddel.
Prisen må alltid avtalast med administrasjonen og blir skreddarsydd til kvar kunde.
Prisen kan avvike om det krevst meir øving, reise og/ eller diett.

Prisane gjeld for ein musikar:

Gravferd: 2.750,- 
Konfirmasjon: 3.000,- 
Bryllaup: 3.000,- 
Konferanse: 3.000,- 

Vilkår ved tinging av tenester:

 • Stadfesting er bindande for begge partar.
 • Oppdragsgjevar er ansvarleg for innmelding til TONO, der det er påkravd.
 • Ved offentlege arrangement er oppdragsgjevar ansvarleg for PR/ marknadsføring av arrangementet.
 • På annonsar og plakatar skal Distriktsmusikarane i Sunnfjord kommune vere med i teksten, spør gjerne om logo.
 • Konsertlokalet må vere tilgjengeleg 1 time før konserten/ arrangementet.
 • Ved oppdrag som varer lenger enn 5 timar har distriktsmusikarane krav på kostgodtgjersle, alternativt kan oppdragsgjevar stille med mat og drikke.
 • Nyttar musikarane piano/ flygel til konserten, skal oppdragsgjevaren syte for at instrumentet er stemt.
 • Distriktsmusikarane skal på førehand godkjenne at det vert gjennomført eit lyd og,- eller videoopptak.
 • Prisen på stadfestinga gjeld berre den tenesta som er tinga. Om omfanget av oppdraget vert justert utover dette, vert prisen justert høvesvis.
 • Avlyser oppdragsgjevar seinare enn 14 dagar før arrangementet, må han betale 50% av avtalt pris.
 • Avlyser oppdragsgjevar seinare enn 5 dagar før arrangementet, må han betale full pris.
 • Ved sjukdom eller liknande hos distriktsmusikarane vil distriktsmusikarane tilby tilsvarande teneste i dialog med oppdragsgjevar.
 • Om berre delar av oppdraget vert utført og distriktsmusikarane er å laste for dette, vert prisen justert høvesvis.

 

Ta gjerne kontakt med oss om de ynskjer hjelp.