Kommuneplanen sin arealdel

Vi lagar ny arealdel for heile Sunnfjord kommune! Planvedtaket kjem på ny høyring i løp av juni 2023. Du kan finne framlegg til arealplan på denne sida og alle innspela som er kome. Du vil også finne referata frå folkemøta på denne sida. Vedtak i Sunnfjord kommunestyre august 2023. 

Folkemøte om planforslaget

Saman med nærmiljøråda inviterte kommunen til folkemøte om planforslaget til kommuneplanen sin arealdel.

Innspel frå høyringa

Kontakt

Julie Daling
Sakshandsamar planavdeling - byplanleggar
E-post
Telefon 57 61 27 21

Jobbar med overordna arealplanlegging, med fokus på by- og tettstadutvikling

Odd Harry Strømsli
Einingsleiar Areal- og byggesak
E-post
Telefon 57 61 27 15
Mobil 41 47 67 10

Einingsleiar