Sunnfjord kommune

Tidslinje for arbeidet med kommuneplanen sin arealdel

Tidslinje for arbeidet med kommuneplanen sin arealdel

Avspark for kommuneplanen sin arealdel

Tema for administrativ samling

 • Samfunnsdelen som utgangspunkt 
 • Arealstrategi 
 • Digital overføring med innlegg frå fylkeskommunen i Vestland
 • Presentasjon av prosjektplan for arbeid med arealdelen
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Workshop – innspel til prosjektplan om kva tema som må prioriterast og kvifor

 31. august 2021

Vedtak arealstrategi

I kommuneplanen sin samfunnsdel ligg arealstrategien.  

Les meir om samfunnsdelen til kommuneplanen

Februar 2022

Oppstart og vedtak av planprogram

Vedtak om utlegging av planprogram i formannskapet.Kunngjering av planprogram og oppstart av arealplan - 10.februar - 30.mars 2022

Planprogram arealplan høyring (PDF, 766 kB)

behandling i formannskapet 10. februar

10. februar 2022

Har du innspel til kommuneplanen sin arealdel?

Planprogrammet var på høyring. Kommunen mottok 150 innspel.

12. februar til 30. mars 2022

Skaparkraft og sytalus kvardag! Arealplan for ung og lovande kommune.

Sunnfjord kommunen  inviterer til debatt om sentrale tema for arealplanlegging. Hans Jakob Reite leiar debatten, og vi ventar mange spanande gjester både i debattpanelet og i salen. 

  Les meir og sjå bilder og video

9. mars 2022 

Politisk verkstad og siling

Verkstad med formannskapet

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Mars 2022

Behandling av forslag til sil og vekstsoner

Behandling i formannskapet

Siling av arealinnspel er ei systematisk vurdering av innspel basert på parameter som formannskapet har stilt seg bak. Målet er å unngå konfliktar med nasjonale føringar og i tillegg avgrense tal innspel som skal vidare til konsekvensutgreiing i arealdelen.

Vekstsone vil i arealplansamanheng vere ei definert sone som blir prioritert til utbygging.

24. mars 2022

Fastsetting av planprogram

Sunnfjord kommunestyre vedtok planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel 28.april 2022.

Planprogram KPA vedtak 28. april 2022 (PDF, 2 MB)

28. april 2022

Administrativ verkstad og siling

Slutten av juni 2022

Silingsrapport for nye innspel

Behandling i formannskapet 

Sjå silingsrapport

25. august 2022

Planforum med regionale mynde

Presentasjon og drøfting av førebels planforslag.

4. oktober 2022

KU og ROS av innspel

 • Konsekvens utgreiing (KU)
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Oktober 2022

Sak om offentleg ettersyn

Formannskapet tek stilling til ferdig planforslag.

Desember 2022

Høyring og offentleg ettersyn

Januar – februar  2023

Orientering nærmiljøråda og folkemøte

    

Januar 2023

Orientering for råda

 • Råd for ungdom
 • Råd for eldre og personar med nedsett funksjonsevne

Januar 2023

Endeleg vedtak

 • Formannskap
 • Kommunestyret

Juni 2023