Sunnfjord kommune

Tidslinje for moglegheitsstudien

Tidslinje for moglegheitsstudien

Bakgrunn for prosjektet

Studie

Vi engasjerer eit arkitekt/konsulentfirma som utarbeider ein studie med alternativ for gode løysingar i huset og kostnadskalkyler for tiltaka dei foreslår. 

  • August 2021

  

Undersøking

Vi vil høyre kva moglegheiter du som innbyggjarne ser i Førdehuset.

Delta i undersøkinga

  • Undersøkinga er publisert 6. september 2021

Innspel frå råd og utval

Vi vil høyre kva mogleghiter råd og utval i Sunnfjord kommune ser i Førdehuset.

  • September 2021

  

Ferdigstiling

Moglegheitstudiet vert ferdigstilt.

  • medio november

Strategiplan for Førdehuset

Moglegheitstudien dannar grunnlag for arbeidet med ein strategiplan for Førdehuset. Denne er forankra i planstrategien til Sunnfjord kommune.

Sjå planstrategi

  • Oppstart strategiplan - desember 2021

Tiltak

Forslag til tiltak vil bli behandla politisk, og må ha forankring i økonomiplan for Sunnfjord kommune.