Sunnfjord kommune

Vedtatt detaljregulering rv. 5 Klettatunnelen

Vedtatt detaljregulering rv. 5 Klettatunnelen

Sunnfjord kommunestyre vedtok detaljregulering rv. 5 Klettatunnelen 2,  i sak 019/19, i møte 27. november 2019. 

Om planen

Planen legg til rette for bygging av ein separat tunnel for gåande og syklande slik at det vert ei trygg og god løysing for dei mjuke trafikkantane. Dette er prosjekt 17 i Førdepakken. 

Føresegner og plankart er juridisk bindande, medan andre dokument er av opplysande art. 

Plandokument

Ny plan vil erstatte delar av gjeldande reguleringsplan Bergum – Hornnes nord vedteken 21.04.1975, Kletten gs-tunnel vedteken 26.10.2017, Hundvebakke vedteken 01.11.1973

Rettsverknad av reguleringsplan etter plan- og bygningslova §12-4

Part i saka?

Den som er part i saka, eller som har rettsleg klageinteresse, kan klage på vedtaket innan 3 veker frå kunngjering.  Klage sender du til:

Sunnfjord kommune
pb. 338
6802 Førde

elller til: postmottak@sunnfjord.kommune.no