Sunnfjord kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering Hafstad bydel

Varsel om oppstart av detaljregulering Hafstad bydel

Klikk for stort bileteI medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan «Hafstad bydel gbnr. 61/485» i Sunnfjord kommune. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for eit område med arealformål bustad og forsamlingslokale.

Planområdet er ca. 2 daa, og føremålet med reguleringsplanen er å regulere området til framtidig område for bustad og forsamlingslokale.

Det er i samråd med Sunnfjord kommune bestemt at det skal utarbeidast planprogram og konsekvensutgreiing, der det nye bustadområdet skal utgreiast.

Plandokument

Frist for å sende innspel eller merknader

  • 6. april 2020

Slik sender du innspel/ merknadar

  • E-post: pl@nordplan.no  
  • Per post: Nordplan AS Pb. 685, 6804 Førde