Sunnfjord kommune

Varsel om arbeid med detaljreguleringsplan for kryss nord for Førde sentralsjukehus

Varsel om arbeid med detaljreguleringsplan for kryss nord for Førde sentralsjukehus

Klikk for stort bilete Det vert varsla om start av arbeid med detaljreguleringsplan for kryss nord for Førde sentralsjukehus

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan
for planområde «Kryss nord Førde Sentralsjukehus» i Sunnfjord kommune. Planområdet er på
om lag 3,1 daa, og omfattar eksisterande vegkryss som ligg nordaust for Førde Sentralsjukehus
på Fv. 484, Vievegen.

Sjå dokument i saka

Frist for innsending av merknader
Eventuelle innspel til planarbeidet kan du sende på e-post til at@nordplan.no eller til postadresse:

Nordplan AS v/ Arvid Tveit
Pb. 685
6804 Førde


Frist for innspel 
2. mars 2020