Sunnfjord kommune

Lokal forskrift vedrørande innkrevjing av farvassavgift til høyring.

Lokal forskrift vedrørande innkrevjing av farvassavgift til høyring.

Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. 

I samband med at det frå 01.01.2020 vart gjeldande ny hamne- og farvasslov, vil det vere behov for reviderte lokale forskrifter vedrørande innkrevjing av farvassavgift. Hamnerådet vedtok 16.04.2020 utkast til nye forskrifter. Desse vert no sendt på høyring, før dei deretter må opp til handsaming i dei respektive medlemskommunane sine kommunestyrer. Farvassavgifta skal dekke kommunen sine kostnader til oppgåvene nemnt i hamne- og farvasslova §36 andre ledd.

Høyringsutkast og utfyllande informasjon finn de på 

Høyringsfrist

  • 15.06.2020

Høyringsinnspel sendast til