Sunnfjord kommune

Kunngjering av oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av framforhandla avtale

Kunngjering av oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av framforhandla avtale

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 blir det varsla om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtaler for gjennomføring av reguleringsplan. 

Elvekanten - sak nr. 20/2051

Forhandlingar med Torbjørn Berqvam i samband med utbygging av Elvekanten GBNR 21/684, PLAN_ID: 1432-20160008.

Utbyggingsavtalen vil i hovudsak gjelde tiltak innanfor planområdet som grenser opp mot BKB.

  • Frist for innspel er 22. oktober 2020

Bøen, gbnr 43/8 på Vie - sak nr. 20/14968

Innspel og merknadar kan sendast til: postmottak@sunnfjord.kommune.no

Merk sendinga med saksnummer.