Sunnfjord kommune

Detaljregulering Ytre Øyrane gbnr. 21/302 m. fl. – høyring og offentleg ettersyn

Detaljregulering Ytre Øyrane gbnr. 21/302 m. fl. – høyring og offentleg ettersyn

Klikk for stort bileteFormannskapet i Sunnfjord kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering Ytre Øyrane gbnr. 21/305 m.fl. til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Planen er utarbeidd av Nordplan AS på vegne av Ankerløkken Eigedom AS. Planområdet har eit samla areal på om lag 24 dekar (daa), og ligg om lag 1 km nordvest frå Førde sentrum. Planen erstatttar delar av områderegulering Ytre Øyrane.

Formålet med planen:  

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareføring av kommunal veg med gang- og sykkelveg. Dette vil utløyse utbyggingsareal på begge sider av vegen, som i planforslaget er tilrettelagt for næring og tenesteyting.

Plandokument

Plandokumenta er også tilgjengeleg i papirutgåve på på Sunnfjord rådhus – Førde tenestetorg.

Frist for å sende innspel eller merknader:

11. mai 2020

Innspel sendast til: