Sunnfjord kommune

Detaljregulering Kryss Nord Førde Sentralsjukehus til offentleg ettersyn

Detaljregulering Kryss Nord Førde Sentralsjukehus til offentleg ettersyn

Klikk for stort bilete Kartutsnitt Formannskapet i Sunnfjord kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering Kryss Nord Førde Sentralsjukehus til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Om planområdet

Planområdet ligg mellom Førde Sentralsjukehus og Høgskulen i Vestland, ved Vievegen, om lag 3 km aust for Førde sentrum, og gjeld gbnr. 43/85, gbnr. 43/236 og 43/284. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utbetring av eksisterande kryss.

Reguleringsføresegner og plankart vil verte juridisk bindande medan andre dokument er av opplysande art.

Dokument i saka 

Planen er i tillegg tilgjengeleg i papirutgåve på Sunnfjord rådhus - Førde tenestetorg.

Frist for å sende innspel eller merknader

  • 7. desember 2020

Slik sender du innspel

Bruk elektronisk skjema for høyringsuttale