Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

 

Sunnfjord formannskap vedtok 17.09.2020, sak 173/20 å legge detaljregulering for Jokvihogen felt B til høyring og offentleg ettersyn, slik plan- og bygningslova § 12-10 føreskriv.

 

Nodplan har utarbeidd framlegg til reguleringsplan for forslagstillar Mastcon as. Planområdet er ein del av gbnr. 355/1 Planområdet ligg ved etablert byggefelt Langhaugane og Langhaugane barnehage.

Formannskapet i Sunnfjord kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering Skudeløken til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Vi inviterer deg til å gi innspel på personar som skal delta på silingsverkstad for rassikra veg Erdal- Naustdal. 
 

 

Sunnfjord kommune startar i desse dagar arbeidet med å bygge ny vegtilkomst, parkeringsplass og sansehage ved Naustdal omsorgssenter.

Sunnfjord kommunestyre vedtok 11.desember 2019 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i møte 11. desember 2019 vedteke lokale forskrifter for teknisk sektor. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00