Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 


Planframlegget legg til rette for å etablere 8 nye bustadtomter i nordvest i Farsundfeltet.

Førdepakken har utarbeidd forslag til detaljreguleringsplan for fv. 601 Angedalsvegen. Frist for å sende innspel eller merknader er 15. april 2020. 

 Det vert varsla om start av arbeid med detaljreguleringsplan for kryss nord for Førde sentralsjukehus

 Sunnfjord kommunestyre vedtok 11.desember 2019 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i møte 11. desember 2019 vedteke lokale forskrifter for teknisk sektor. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00