Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan Ytre Øyrane/Skaparhuset, gbnr. 21/648, jf. §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova.

Asplan Viak AS har på vegne av AKAF AS utarbeidd framlegg til detaljregulering Indre Hornnesvika Vest.

Vestland fylkeskommune skal i samarbeid med Askvoll og Sunnfjord kommune i gang med å lage ein detaljreguleringsplan for fv. 609 mellom Heilevang og Hestvika. Vi ber med dette om innspel til arbeidet.

Kommunestyret har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Handelshuset 1, i sak 050/20 den 18. juni 2020.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Farsund nordvest i sak 049/20 den 18.06.2020.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Farsund i sak 048/20 den 18.06.2020.

Supplerande høyring alternativ plassering gang-/sykkelveg.

Kommunestyret har i møte 30.04.2020 behandla sak 023/20 «Reguleringsplan Øvre Steia - Endring av reguleringsplan», og der vart det gjort slikt vedtak:

I møte 10. juni 2020 vedtok utval for samfunn, kultur og næring å legge gebyrforskrift for forureiningssaker og tilsynsplan for avløp ut på høyring.

Sunnfjord kommune startar i desse dagar arbeidet med å bygge ny vegtilkomst, parkeringsplass og sansehage ved Naustdal omsorgssenter.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00