Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

I samsvar med §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan for Sunnfjord Hotell.

Formannskapet har i møte 19. mai godkjent forslag til meddommarar til Sogn og Fjordane tingrett, Gulating lagmannsrett, Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024, som blir lagt ut til offentleg ettersyn. 

Sunnfjord kommune startar i desse dagar arbeidet med å bygge ny vegtilkomst, parkeringsplass og sansehage ved Naustdal omsorgssenter.

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla start av detaljregulering Førde vidaregåande skule. Consto Bergen AS og Link Arkitektur AS gjennomfører planarbeidet for Vestland fylkeskommune. 
 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har vedteke detaljregulering E39 Fjellvegen Hafstadvegen den 30.04.2020. 

Planframlegget legg til rette for ei blokk på 5 etasjar. Det vert og lagt  til rette for at det på gbnr. 22/238 skal kunne byggast opp til 5 etasjar.

Formannskapet i Sunnfjord kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering Angedalsvegen 6, gbnr. 22/237 m.fl til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Vestland fylkeskommune skal i samarbeid med Sunnfjord kommune lage detalreguleringsplan for utbetring av fv. 611 frå Sæla til Holmeset. Målet med planen er å leggje til rette for bygging av 6,5 m brei veg på strekninga.

Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. 

Planlagt møte i Vevring vert utsett til 5. mai 2020. Les framlegg til detaljregulering for vassleidning  mellom Skorva og Engebø. Frist for å gje uttale er 10. mai 2020.  

Formannskapet i Sunnfjord kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering Sandbrekka til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00