Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Varsel om at privat reguleringsplanarbeid vert sett i gong.
I samsvar med plan og bygningslova § 12-8  vert varsel om oppstart av detaljregulering m/ konsekvensutgreiing kunngjort for:

Gaularfjellet hyttegrend på Mjell austre i Sunnfjord kommune. GNR. 116, BNR 15 M.FL.

  

Sunnfjord kommune legg no ut forslag til planstrategi for Sunnfjord kommune 2020-2023 til offentleg gjennomsyn.

Framlegg til lokal forskrift om utvida bandtvang for hund i Sunnfjord kommune, ligg ute til offentleg ettersyn. Frist for innsending av merknader er 25. januar 2021.

 

Framlegg til lokal forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer mv. ligg ute til offentleg ettersyn. Frist for innsending av merknader er 15. februar 2021.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart med planprogram for detaljreguleringsplan for Steia Panorama del av gbnr. 169/89, på Sande i Sunnfjord kommune.

 Formannskapet vedtok 26.11.2020 å legge detaljreguleringsplan for Sunnfjord hotell med plankart datert 06.07.2020 og føresegner sist revidert 12.11.2020, fram for høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. 

Sunnfjord kommune startar i desse dagar arbeidet med å bygge ny vegtilkomst, parkeringsplass og sansehage ved Naustdal omsorgssenter.

Sunnfjord kommunestyre vedtok 11.desember 2019 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i møte 11. desember 2019 vedteke lokale forskrifter for teknisk sektor. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00