Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Med heimel i plan og bygningslova  §§ 11-12 og 11-13 varslar Sunnfjord kommune oppstart av arbeid med kommunal planstrategi og kommuneplanen sin samfunnsdel. Planprogram vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan «Hafstad bydel gbnr. 61/485» i Sunnfjord kommune. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for eit område med arealformål bustad og forsamlingslokale.

Planlagt møte i Vevring blir avlyst på grunn av gjeldande retningslinje knytt til Korona- smitte.Les framlegg til detaljregulering for vassleidning  mellom Skorva og Engebø. Frist for å gje uttale er 26.april 2020.  

Formålet med planarbeidet er å regulere areala til bustadføremål, og legg rammene for oppføring av 15 nye bueiningar med tilhøyrande uteområde og privat parkering. Einingane er føresett etablert som frittliggande og kjeda einebustader. 

I formannskapet torsdag 12. mars blei det fatta vedtak om at:  "Sunnfjord formannskap rår til at rapporten Bruk av 100 mill. potten, Førdepakken, datert 27.02.2020 vert lagt ut på høyring i 6 veker".

 

 

Norconsult AS har på oppdrag frå Handelshuset AS og Firda Billag AS utarbeidd framlegg til reguleringsplan for Handelshuset 1.

Formannskapet i Sunnfjord kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering Ytre Øyrane gbnr. 21/305 m.fl. til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Planframlegget legg til rette for å etablere 75 bueiningar i tre blokker og ti rekkjehus ca. 2 km nordvest for Førde sentrum.

Planframlegget legg til rette for å etablere 18 nye bustadtomter i nordaust i Farsundfeltet.


Planframlegget legg til rette for å etablere 8 nye bustadtomter i nordvest i Farsundfeltet.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00