Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

 Formannskapet har gjort vedtak om å sende detaljregulering Førde vidaregåande skule til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Planen har som hovudformål å legge til rette for oppgradering av rasteplass ved fv. 610, og bygging av ny turveg fra rasteplass til utsiktspunkt ved Eikelandsfossen. Deler av turveg skal vere tilrettelagd for rørslehemma. 

Formannskapet i Sunnfjord kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering Kryss Nord Førde Sentralsjukehus til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Planforslaget legg til rette for eit nytt kontorbygg på ca. 5000m2. 1. etasje i bygget er føreslege som parkeringsplass, medan etasjane over er tenkt som kontor.

Formannskapet i Sunnfjord kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering Skudeløken til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Sunnfjord kommune startar i desse dagar arbeidet med å bygge ny vegtilkomst, parkeringsplass og sansehage ved Naustdal omsorgssenter.

Sunnfjord kommunestyre vedtok 11.desember 2019 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i møte 11. desember 2019 vedteke lokale forskrifter for teknisk sektor. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00