Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

 Vi inviterer deg til å gje innspel på personar som skal delta på silingsverkstad for rassikra veg Erdal- Naustdal. 
(Kart, henta frå vedteke planprogram, side 20)

Statens Vegvesen driv utvikling av kommunedelplan for rassikra Rv 5 Erdal- Naustdal. Det ligg føre vedteke planprogram for kommunedelplanen.

Målsetting er vedtak av plan i 2020, for å kunne kome med i NTP ved rulleringsprosess neste år.

 

 

Sunnfjord formannskap vedtok 25.06.2020 å gje administrasjonen fullmakt til å legge ut detaljreguleringsplan for Åland industriområde til ny høyring og offentleg ettersyn.

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan Ytre Øyrane/Skaparhuset, gbnr. 21/648, jf. §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova.

Asplan Viak AS har på vegne av AKAF AS utarbeidd framlegg til detaljregulering Indre Hornnesvika Vest.

Vestland fylkeskommune skal i samarbeid med Askvoll og Sunnfjord kommune i gang med å lage ein detaljreguleringsplan for fv. 609 mellom Heilevang og Hestvika. Vi ber med dette om innspel til arbeidet.

I møte 10. juni 2020 vedtok utval for samfunn, kultur og næring å legge gebyrforskrift for forureiningssaker og tilsynsplan for avløp ut på høyring.

Sunnfjord kommune startar i desse dagar arbeidet med å bygge ny vegtilkomst, parkeringsplass og sansehage ved Naustdal omsorgssenter.

Sunnfjord kommunestyre vedtok 11.desember 2019 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i møte 11. desember 2019 vedteke lokale forskrifter for teknisk sektor. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00