Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

 Sunnfjord kommunestyre vedtok 11.desember 2019 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.

Gaular formannskap vedtok 14. november 2019 å legge Endring av reguleringsplan Øvre Steia fram for høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i møte 11. desember 2019 vedteke lokale forskrifter for teknisk sektor. 

Sunnfjord kommunestyre har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering for del av Sentrum Søraust i sak 039/19 den 11.12.2019.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har vedteke detaljregulering Flomstunet i møte 11. desember 2019.

Sunnfjord kommunestyre vedtok detaljregulering rv. 5 Klettatunnelen 2,  i sak 019/19, i møte 27. november 2019. 

Gjennom planframlegget er det lagt til rette for riving av eksisterande bygningsmasse og oppføring av ny bustadblokk med ca.53 bustadeiningar samt privat-/offentleg parkering med tilhøyrande uteopphaldsareal.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00