Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Har du forslag til vegnamn, så send inn før 6. november 2020. 

 

 

Planforslaget legg til rette for eit nytt kontorbygg på ca. 5000m2. 1. etasje i bygget er føreslege som parkeringsplass, medan etasjane over er tenkt som kontor.

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 blir det varsla om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtaler for gjennomføring av reguleringsplan. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Ytre Øyrane gbnr. 21/305 mfl. i sak 069/20 den 24.09.2020.

 Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Angedalsvegen 6, gbnr. 22/237 mfl i sak 068/20 den 24.09.2020.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har vedteke detaljregulering fv. 601 Angedalsvegen del 2 i sak 067/20 den 24.09.2020.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Sandbrekka i sak 070/20 den 24. september 2020. 

 Planen vart handsama i formannskapet og kommunestyret 24.sept.2020.

Detaljregulering for Langebruvegen 23 og 25 er vedteken. Les om politisk handsaming og plan.


Planprogram for Astruptunet med visningssenter – høyring og offentleg ettersyn.Og varsel om oppstart av planarbeid - Astruptunet med visningssenter.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00