Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

  

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan «Hafstad bydel gbnr. 61/485» i Sunnfjord kommune. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for eit område med arealformål bustad og forsamlingslokale.

Førdepakken har utarbeidd forslag til detaljreguleringsplan for fv. 601 Angedalsvegen. Frist for å sende innspel eller merknader er 15. april 2020. 

Nordplan AS varslar om planoppstart for Jovikhogen. 

 Det vert varsla om start av arbeid med detaljreguleringsplan for kryss nord for Førde sentralsjukehus

 Sunnfjord kommunestyre vedtok 11.desember 2019 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.

Gaular formannskap vedtok 14. november 2019 å legge Endring av reguleringsplan Øvre Steia fram for høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i møte 11. desember 2019 vedteke lokale forskrifter for teknisk sektor. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00