Sunnfjord kommune

Kva skal du bygge?

Skal du lage ny, utvide eller endre eksisterande avkøyrsle?

Kva er søknadsplikta for legging og graving for kabel?

Skal du sette opp skilt eller anna innretning for reklame på fasaden?

Kva gjer du om det er ein gammal byggesak på eigedomen din som ikkje er avslutta

Kan du gjere bustaden din om til hytte, eller omvendt?

Må du søke om å installere solceller?

Må du søke om å endre ei bod til soverom? Korleis kan du søke om bruksendring sjølv?

Krav til teikningar og situasjonsplan ved byggesøknad

Om bassenget er søknadspliktig heng saman med kor omfattande prosjektet er

Etablering av sjølvstendig leilegheit eller hybel i eksisterande bustad

Bygge hagestue eller vinterhage

Oppføring av byggverk i landbruket

Fylling og planering av terreng.

Bygge eit tilbygg til eksisterande bygg. Kva kan du gjere utan å søke?

Bygge veranda eller terrasse. Kva er det, og må du søke?

Bygge noko i utmarka som på ein støl?

Bygge nærare nabogrensa enn tillatt?

Sette opp eit gjerde eller levegg?

Installering, endring av pipe eller eldstad?

Er det naturfare der du skal bygge eller gjere noko?

Skal du endre fasaden på eit bygg?

Søknad om riving, kan du rive?

Søke om byggeløyve for påbygg?

Bruksendring og slå saman bueiningar i byggverk

Søke om å bygge garasje eller uthus sjølv?

Kva er bod, uthus, pergola, vinterhage og anneks. Søknadsplikt?

Skal du bruke bygget eller deler av det til noko anna enn det bygget er godkjent til? Vil du gjere loft eller kjellar om til soverom eller stove? Eller vil du dele opp bustaden i fleire bueiningar?

Om du må søke, kan søke sjølv eller treng ein ansvarleg søkar for din byggesøknad, kjem an på kva du skal bygge, rive eller endre. 

Når bygget er ferdig, må du søke kommunen om ferdigattest. Det er først når søknad om ferdigattest er godkjent eller mellombels bruksløyve er innvilga, at du har lov til å bruke bygningen. Ferdigattesten eller mellombels bruksløyve blir gitt på bakgrunn av innsendt dokumentasjon.