Sunnfjord kommune

Varsel om start av planarbeid for: Detaljreguleringsplan for Steia Panorama del av gbnr. 169/89, Sunnfjord kommune.

Varsel om start av planarbeid for: Detaljreguleringsplan for Steia Panorama del av gbnr. 169/89, Sunnfjord kommune.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart med planprogram for detaljreguleringsplan for Steia Panorama del av gbnr. 169/89, på Sande i Sunnfjord kommune.

Tilgrensa eigendomar og naboar vert varsla direkte og planoppstart kunngjort i lokalavisa og gjennom elektroniske media jamfør plan- og bygningslova § 12-8.

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for nye bustadar med tilhøyrande formål, sett i forlenging av eksisterande bustadområde på Øvre Steia.

 

For meir informasjon om planarbeidet sjå vedlagt dokument: