Sunnfjord kommune

Varsel om oppstart Detaljregulering Mo vgs

Varsel om oppstart Detaljregulering Mo vgs

Det er varsla oppstart av Detaljregulering Mo vgs i Sunnfjord kommune i medhald av plan- og bygningslova § 12-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestland fylkeskommune ynskjer å utarbeide ein detaljreguleringsplan for skuleområdet i samband med eit nytt bygg som er under oppføring.

I tillegg er det ynskje om å justere plankartet slik at arealføremål stemmer med faktisk bruk. Det er også ynskje om å legge til rette for framtidig utviding av mindre tiltak i tilknyting til dagens bygningstun.

Dokument i saka

Oppstart av planarbeid (PDF, 608 kB)

Referat frå oppstartsmøte (PDF, 752 kB)

KU-vurdering (PDF, 321 kB)

Frist for å sende innspel eller merknader

  • 23. desember 2021

Innspel sendest til Asplan Viak AS, v/ Hilde Ruud