Sunnfjord kommune

Varsel om oppstart Detaljregulering Indre Øyrane, gbnr 21/576

Varsel om oppstart Detaljregulering Indre Øyrane, gbnr 21/576

Det er varsla oppstart av Detaljregulering Indre Øyrane, gbnr 21/576 i Sunnfjord kommune i medhald av plan- og bygningslova § 12-8.

Detaljregulering Indre Øyrane, gbnr 21/576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bustader, forretning og kontor, der planen vil legge til rette for utbygging av mellom 9.000 m2 og 12.000 m2 nytt forretningsareal og ca. 100 bustader med tilhøyrande parkering og uteopphaldsareal. I tillegg vil det verte sett av areal til samferdsleanlegg som femnar om veg, gangveg/gangareal og park/torg.

Ny reguleringsplan vil erstatte delar av gjeldande reguleringsplan Områderegulering Indre Øyrane.

Dokument i saka

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan Indre Øyrane (PDF, 943 kB)

Presentasjon Alti-Førde (PDF, 13 MB)

Notat - detaljreguleringsplan Indre Øyrane (PDF, 254 kB)

Dr-plan Indre Øyrane - kommuneplan (PDF, 724 kB)

Dr-plan Indre Øyrane - ortofoto (PDF, 436 kB)

Dr-plan Indre Øyrane - oversiktskart (PDF, 595 kB)

Dr-plan Indre Øyrane - reguleringsplaner (PDF, 960 kB)

Frist for å sende innspel eller merknader

  • 10. januar 2022

Innspel eller spørsmål sendest til

Norconsult AS v/ Johannes Myrmel