Sunnfjord kommune

Varsel om oppstart detaljregulering for Gamle Vievegen B18, del av gbnr 43/17 i Sunnfjord kommune.

Varsel om oppstart detaljregulering for Gamle Vievegen B18, del av gbnr 43/17 i Sunnfjord kommune.

I medhald av § 12-8 i plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av detaljregulering fordel av gnr. 43 bnr. 17 i Sunnfjord kommune. Planområdet ligg på Vie i Førde.

Plan_id: 464720210005

Planarbeidet skal utførast av Flataker Landskap på vegne av Dvergsdal & Sunde AS. Ein tek sikte

på politisk handsaming og offentleg utlegging hausten 2021.

Dokument i saka:

Varselbrev av 17.06.21 (PDF, 301 kB)

Planinitiativ Gamle Vievegen B18 (PDF, 949 kB)

Vedlegg 1 : Teikningar Arkitektkontoret Børtveit og Carlsen (PDF, 7 MB)

Vedlegg 2 : Notat trafikk Gamle Vievegen (PDF, 120 kB)

Vedlegg 3 :  Gamle Vievegen siktsone 30km-t (PDF, 3 MB)

 

Innspel kan sendast til:

Post: Flataker landskap, Gåseidmarka 52, 6015 Ålesund

E-post: flataker.landskap@online.no

Frist for å sende innspel:

  • 20.august 2021