Sunnfjord kommune

Varsel om oppstart detaljregulering for Førde småbåthamn

Varsel om oppstart detaljregulering for Førde småbåthamn

Klikk for stort bilete I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av «Detaljreguleringsplan for Førde Småbåthamn gbnr. 21/485 m.fl.» i Sunnfjord kommune.

Planområdet er på om lag 29 daa. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for bubilparkering, gjestehamn, grøntareal, badestrand og naust mellom klubbhuset og eksisterande naust i vest.

Dokument i saka:

Innspel og merknader til planlegginga kan sendast til:

Nordplan AS, Pb. 224, 6771 Nordfjordeid eller på e-post til sg@nordplan.no

Frist for innspel

Tysdag 27. april 2021.