Sunnfjord kommune

Kommunedelplan rassikring Rv. 5 Erdal–Naustdal er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn

Kommunedelplan rassikring Rv. 5 Erdal–Naustdal er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn

Oversikt over dei tre alternative veglinjene mellom Erdal og Naustdal. - Klikk for stort bileteOversikt over dei tre alternative veglinjene mellom Erdal og Naustdal. Statens vegvesen Kommunedelplan rassikring Rv. 5 Erdal–Naustdal er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. Vi ønsker innspel frå deg. Høyringsperioden er 28. juni - 16. seprtember 2022

Kort om planen

Sunnfjord formannskap vedtek at framlegg til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for rassikker veg på strekket Erdal–Naustdal skal sendast på høyring, og leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglar i plan- og bygningslova § 11-14.

Statens Vegvesen har utarbeidd framlegg til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for rassikker veg på strekket Erdal - Naustdal. Prosjektet er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP). Kommunedirektøren tilrår at planframlegget blir sendt på høyring slik prosessreglar føreskriv.

Det er utarbeidd tre alternativ til ny veglinje.

Sjå viktige dokument i saka

Sunnfjord kommune sitt vedtak og saksutgreiing

Statens vegvesen si høyring med aktuelle dokument

Fristar og innsending av merknad

Frist for merknader er 16. september 2022. Du kan gje innspel på ein av desse måtane:

Merk innspel med "rv. 5 Erdal–Naustdal"

Open kontordag og informasjonsmøte

Tysdag 23.august blir det halde

  • open kontordag kl. 15–17 på Naustdal skule
  • informasjonsmøte kl. 18–20 på Naustdal skule

Har du spørsmål?

Kontaktperson Statens vegvesen

Kontaktperson i Sunnfjord kommune

Lovverk