Sunnfjord kommune

Fastsetting av planprogram for kommuneplanen sin arealdel– planvedtak

Fastsetting av planprogram for kommuneplanen sin arealdel– planvedtak

Gregory Idehen Sunnfjord kommunestyre vedtok planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel 28.april 2022.

Vedtak i kommunestyret

I medhald av § 4-1 i plan- og bygningslova vert det stadfesta at revidert planprogram, datert 08.04.2022, skal gjelde for utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel 2023–2034.

Kort om planen 

Planprogram for kommuneplanen sin arealdel 2023-2034 har vore ute til høyring og offentleg ettersyn i perioden 14.02.22 – 30-03.22. Det har kome innspel frå regionale instansar, lag- og organisasjonar, eigedomsutviklarar, grunneigarar m.fl. Det kjem fram av sak 043/22 i kommunestyret 28.04.22 kva som vart endra som følgje av merknadane.

Sjå tidslinje for prosessen med kommuneplanen sin arealdel

Sjå viktige dokument i saka

Lovverk

Sjå innkomne innspel og dokument i saka

Her finn du alle dokument som er arkivert i denne saka. Du finn også innspela som er sendt inn.