Sunnfjord kommune

Detaljreguleringsplan MiSF Fellesmagasin – varsel om oppstart

Detaljreguleringsplan MiSF Fellesmagasin – varsel om oppstart

Framlegg til planavgrensing - Klikk for stort bileteDet er varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering MiSF Fellesmagasin gbnr. 25/17, Sunnfjord kommune

Om planen

Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Musea i Sogn og Fjordane. Dei har mål om bli ferdige og sende planframlegget til Sunnfjord kommune for behandling.

Føremålet med planarbeidet er å regulere arealet til offentleg/privat tenesteyting, der det primært skal etablerast fellesmagasin for Musea i Sogn og Fjordane. Delar av planområdet på omtrent 12,5 daa er frå før bygd ut. Eksisterande bygningsmasse samt planlagt garasje og mindre tilbygg vil til saman utgjere eit bruksareal på under 10 000 m2. Det er i tillegg sett av areal vest for eksisterande bygningsmasse, tenkt til mogleg utviding av bygningsmassen i framtida.

Sjå viktige dokument i saka

Sei di meining innan 22. mai

Dersom du har opplysningar, synspunkt eller merknader som kan ha verknad eller interesse for planarbeidet, bør du sende det inn. Dette kan vere med på å justere planen. Fristen for å sende inn innspel er 22. mai 2022.

Slik sender du innspel eller spørsmål

Send innspel eller spørsmål til Nordconsult ved Arne Kringlen

Lovverk