Sunnfjord kommune

Detaljregulering Ytre Øyrane/Skaparhuset til offentleg ettersyn

Detaljregulering Ytre Øyrane/Skaparhuset til offentleg ettersyn

Klikk for stort biletePlanframlegget legg til rette for etablering av tenesteyting og næring i samsvar med føringane i vedteken områdereguleringsplan. Det vert lagt til rette for samlokalisering av utdanningsinstitusjonar og næringslivsklynger.

Formannskapet i Sunnfjord kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering Ytre Øyrane/Skaparhuset til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Norconsult AS har på vegne av Hellenes Yard AS utarbeidd framlegg til detaljregulering Ytre Øyrane/Skaparhuset.

Tiltaka planen legg til rette for er: 
•    «Modernisering» av areal (uendra bruk). 
•    Bruksendring for å tilpasse areala til leigetakarar.
•    Fasadeendringar med ev. ombygging for å gjere areal eigna til framtidig bruk/ivareta myndigheitskrav. 
•    Riving av «stållageret» med eit bebygd areal på om lag 3.000 m2 for oppføring av 2 nye bygg som er bunde saman med eksisterande bygningsmasse med glastak. 
•    Opparbeiding av areala utomhus og på tak (grøntområde, samband- og parkeringsanlegg).

Planområde ligg omlag 1,1 km nord/vest for Førde sentrum, og gjeld gbnr. 21/648, og er samla ca. 30 dekar.

Reguleringsføresegner og plankart vil verte juridisk bindande medan andre dokument er av opplysande art.

Ny reguleringsplan vil erstatte del av områderegulering Ytre Øyrane.

Sjå dokument i saka

Planen er tilgjengeleg i papirutgåve på Sunnfjord rådhus - Førde tenestetorg. 

Frist for å sende innspel eller merknader

  •  15. mars 2021

Slik sender du innspel

Send innspel digitalt her

Du kan også sende innspel i posten.  Merk då innspelet med sak 20/159

  • Sunnfjord kommune, postboks 338, 6801 Førde