Sunnfjord kommune

Detaljregulering Skorva- Engebø

Detaljregulering Skorva- Engebø

Klikk for stort biletePlanen legg til rette for å føre vassleidning frå kraftanlegg/ vassdrag i Askvoll kommune på sjøbotn til Apalset, og vidare langs fylkesvegen austover til Vevringtunnellen. Planen omfattar og anlegg for gåande og syklande på deler av strekninga langs fylkesvegen. 

Formålet med planen er vassforsyning til mineralindustri. Plandokumenta omfattar og konsekvensutgreiing.
Sjå politisk handsaming (PDF, 381 kB)

Ønskjer du å klage?

Den som er part i saka, eller som har rettsleg klageinteresse, kan klage på vedtaket innan tre veker frå melding om vedtak/ kunngjering. Eventuell klage kan sendast digitalt i skjema under eller med post til Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde

Digitalt skjema for klage