Sunnfjord kommune

Detaljregulering Kyrkjevegen aust, fortau. Planvedtak

Detaljregulering Kyrkjevegen aust, fortau. Planvedtak

Detaljreguleringsplanen for Kyrkjevegen vart vedteken av Sunnfjord kommunestyret 28. oktober 2021. Dette er gjort i samsvar med reglane i plan – og bygningslova §12-12.

 

Formålet med planen

Planen har som hovudføremål å legge til rette med fortau på strekninga frå Angedalsvegen, forbi Førde kyrkje og til Elstervegen. Det vert lagt opp til at det skal vere einvegskøyring retning nordover frå avkøyrsel Kirkevollen og til Hornnesvegen. Planen har vore på høyring i perioden 19.02 -15.04 2021. Det kom inn totalt 20 merknader til planframlegget. Oppsummering og behandling av merknadene er vedlegg 4 i saka. Det er mindre justeringar av planen etter høyringa. (sjå saksutgreiinga). Delar av ein del reguleringsplanar vert erstatta av denne planen. Dei er lista opp i føresegn § 1d. 

Kyrkjevegen - Klikk for stort bilete
Kjyrkevegen - Klikk for stort bilete

  

Dokument i saka

Plankart, føresegner, saksutgreiing

Ønsker du å klage på vedtaket

Den som er part i saka, eller som har rettsleg klageinteresse, kan klage på vedtaket innan 3 veker frå kunngjering.jf. pbl § 1-9 og forvaltningslova kap. VI

Klagen skal rettast til Statsforvaltaren i Vestland og sendast til:

  • postmottak@sunnfjord.kommune.no
  • Sunnfjord kommune. postboks 338, 6802 Førde

Merk med saksnr: 20/5253

Spørsmål

Dersom du har spørsmål kan du kontakte

Vigdis Lobenz på telefon 57 82 87 80

E-post: vigdis.lobenz@sunnfjord.kommune.no