Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

I samband med reguleringsplanane Farsund og Farsund nordvest, vedteke av kommunestyret den 18.06.2020, har Sunnfjord tomteselskap og kommunen forhandla fram ein utbyggingsavtale for utbygging av veg, vatn og avlaup m.v. i felta.

Formannskapet vedtok 16. september 2021 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 – 2030 ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Detaljreguleringsplanen for Kyrkjevegen vart vedteken av Sunnfjord kommunestyret 28. oktober 2021. Dette er gjort i samsvar med reglane i plan – og bygningslova §12-12.

 
Planavgrensing Steinavegen

I samband med endringar i pågåande planarbeid med privat forslag til Detaljreguleringsplan for Steinaven11-13, gbnr. 62/110, m.fl., blir det i samsvar med Plan- og bygningslova, § 12-8, § 12-3, varsla om endring i planarbeidet.

Forskrifta har vore på høyring og vart godkjendt i kommunestyret 18.02.2021. Forskrifta er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Firdavegen 12B i sak 008/21 den 18.02.2021.Planområdet ligg på Ytre Øyrane, og grensar til Firdavegen i sør og til den kommunale vegen mellom Ytre Øyrane og Rv. 5 i nord. Planen gjeld for gbnr. 21/552, og er på ca. 7 daa. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Skudeløken i sak 010/21 den 18.02.2021.Planområdet ligg nord for Førde sentrum langs rv 5, og gjeld delar av gbnr. 21/37, 44 og 25, og er samla ca. 34 dekar.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart med planprogram for detaljreguleringsplan for Steia Panorama del av gbnr. 169/89, på Sande i Sunnfjord kommune.

Sunnfjord kommune startar i desse dagar arbeidet med å bygge ny vegtilkomst, parkeringsplass og sansehage ved Naustdal omsorgssenter.

Sunnfjord kommunestyre vedtok 11.desember 2019 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00