Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

   

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Jokvihogen felt B, i sak 026/21 den 25.03.2021.

Planområdet Jokvihogen felt B er markert med raudt punkt i kartet.

 

Framlegg til detaljreguleringsplan Hornnesvegen 36-42 har vore til høyring og offentleg ettersyn.

Formannskapet i Sunnfjord kommune vedtok 17.06.2021 å legge detaljregulering Naustøyna, gang- og sykkelbru, til offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Planavgrensing Steinavegen

I samband med endringar i pågåande planarbeid med privat forslag til Detaljreguleringsplan for Steinaven11-13, gbnr. 62/110, m.fl., blir det i samsvar med Plan- og bygningslova, § 12-8, § 12-3, varsla om endring i planarbeidet.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Ytre Øyrane/Skaparhuset gbnr. 21/648 mfl. i sak 065/21 den 23.06.2021.

I medhald av § 12-8 i plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av detaljregulering fordel av gnr. 43 bnr. 17 i Sunnfjord kommune. Planområdet ligg på Vie i Førde.

Plan_id: 464720210005

Kommunen varslar oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Sunnfjord tomteselskap for planområda Farsund og Farsund nordvest, jf. plan- og bygningslova § 17-4.

Skudeløken AS, Vestland fylkeskommune og Sunnfjord kommune har forhandla om utbyggingsavtale for Indre Øyrane. Avtalen vert lagt ut til offentleg ettersyn i 30 dagar, jf. plan- og bygningslova § 17-4.

Planen legg til rette for å føre vassleidning frå kraftanlegg/ vassdrag i Askvoll kommune på sjøbotn til Apalset, og vidare langs fylkesvegen austover til Vevringtunnellen. Planen omfattar og anlegg for gåande og syklande på deler av strekninga langs fylkesvegen. 

Forskrifta har vore på høyring og vart godkjendt i kommunestyret 18.02.2021. Forskrifta er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00