Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova sin § 12-12 vedteke detaljregulering for Sunnfjord hotell i sak 025/21 den 25.03.2021. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Førde vidaregåande skule i sak 024/21 den 25.03.2021.
Planområdet på ca. 48 dekar ligg nord for Førde sentrum ved rv. 5, og gjeld gbnr. 21/581, deler av gbnr 21/25, 44 og 582.

 I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av «Detaljreguleringsplan for Førde Småbåthamn gbnr. 21/485 m.fl.» i Sunnfjord kommune.

Forskrifta har vore på høyring og vart godkjendt i kommunestyret 18.02.2021. Forskrifta er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Kryss Nord Førde Sentralsjukehus i sak 009/21 den 18.02.2021. Planområdet er krysset mellom Høgskulen i vestland og Førde Sentralsjukehus. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Firdavegen 12B i sak 008/21 den 18.02.2021.Planområdet ligg på Ytre Øyrane, og grensar til Firdavegen i sør og til den kommunale vegen mellom Ytre Øyrane og Rv. 5 i nord. Planen gjeld for gbnr. 21/552, og er på ca. 7 daa. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Skudeløken i sak 010/21 den 18.02.2021.Planområdet ligg nord for Førde sentrum langs rv 5, og gjeld delar av gbnr. 21/37, 44 og 25, og er samla ca. 34 dekar.

Framlegg til lokal forskrift om utvida bandtvang for hund i Sunnfjord kommune, ligg ute til offentleg ettersyn. Frist for innsending av merknader er 25. januar 2021.

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart med planprogram for detaljreguleringsplan for Steia Panorama del av gbnr. 169/89, på Sande i Sunnfjord kommune.

Sunnfjord kommune startar i desse dagar arbeidet med å bygge ny vegtilkomst, parkeringsplass og sansehage ved Naustdal omsorgssenter.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00