Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Forskrifta har vore på høyring og vart godkjendt i kommunestyret 18.02.2021. Forskrifta er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Kryss Nord Førde Sentralsjukehus i sak 009/21 den 18.02.2021. Planområdet er krysset mellom Høgskulen i vestland og Førde Sentralsjukehus. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Firdavegen 12B i sak 008/21 den 18.02.2021.Planområdet ligg på Ytre Øyrane, og grensar til Firdavegen i sør og til den kommunale vegen mellom Ytre Øyrane og Rv. 5 i nord. Planen gjeld for gbnr. 21/552, og er på ca. 7 daa. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Skudeløken i sak 010/21 den 18.02.2021.Planområdet ligg nord for Førde sentrum langs rv 5, og gjeld delar av gbnr. 21/37, 44 og 25, og er samla ca. 34 dekar.

Dette er tiltak 18 i Førdepakken. Planen viser fortau i Kyrkjevegen frå krysset med Elstervegen (Førde barneskule), forbi Førde kyrkje og Kirkevollen, det kulturhistoriske bygningsmiljøet på Toene, nye bustadbygginga på Falkensten/Toene og fram til Angedalsvegen.

Planframlegget legg til rette for etablering av tenesteyting og næring i samsvar med føringane i vedteken områdereguleringsplan. Det vert lagt til rette for samlokalisering av utdanningsinstitusjonar og næringslivsklynger.

Varsel om at privat reguleringsplanarbeid vert sett i gong.
I samsvar med plan og bygningslova § 12-8  vert varsel om oppstart av detaljregulering m/ konsekvensutgreiing kunngjort for:

Gaularfjellet hyttegrend på Mjell austre i Sunnfjord kommune. GNR. 116, BNR 15 M.FL.

Framlegg til lokal forskrift om utvida bandtvang for hund i Sunnfjord kommune, ligg ute til offentleg ettersyn. Frist for innsending av merknader er 25. januar 2021.

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart med planprogram for detaljreguleringsplan for Steia Panorama del av gbnr. 169/89, på Sande i Sunnfjord kommune.

Sunnfjord kommune startar i desse dagar arbeidet med å bygge ny vegtilkomst, parkeringsplass og sansehage ved Naustdal omsorgssenter.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00