Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

kartutsnitt som viser Pynten, område som ligg vest for Presteholten nordaust for Førde sentrum

Sunnfjord kommunestyre vedtok detaljreguleringsplan Pynten i møte 17. november 2022.

Kart over planområdet Fv. 57 åtevika - Storehaug

Vestland fylkeskommune har starta opp kommunedelplan (KDP) for fv.57 på strekninga Båtevika Storehaugen. Det er laga eit planprogram som no blir lagt ut på høyring.

Kartutsnitt som viser veg og tunell frå Storehaug til Førde gjennom Hafstadfjellet

Statens vegvesen har no lagt detaljreguleringsplan E39 Storehaugen – Førde til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsperioden er 07.11.2022–30.12.2022

Plankart Lunde - Lundebotn illustrasjon

Statens vegvesen har no lagt ut til høyring og offentleg ettersyn; detaljregulering for rv.5 Lunde – Lundebotn,  forbikøyringsfelt og kjettingplassar.

Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 01.11.2022 til 20.12.2022

Folkemøte illustrasjon

 

Sunnfjord kommunestyre vedtok planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel 28.april 2022.

 

Folkemøte illustrasjon

Formannskapet vedtok 16. september 2021 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 – 2030 ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Hund i band

 

Forskrifta har vore på høyring og vart godkjendt i kommunestyret 18.02.2021. Forskrifta er kunngjort i Norsk Lovtidend.

 

Sunnfjord kommunestyre vedtok 11.desember 2019 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i møte 11. desember 2019 vedteke lokale forskrifter for teknisk sektor. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon +47 57 72 20 00