Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Føretak som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskot i jordbruket, og eigar av landbrukseigedom med produksjon på landbrukseigedommen som oppfyller vilkåra, kan søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket(SMIL).

Oversikt over dei tre alternative veglinjene mellom Erdal og Naustdal.

Kommunedelplan rassikring Rv. 5 Erdal–Naustdal er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. Vi ønsker innspel frå deg. Høyringsperioden er 28. juni - 16. seprtember 2022

   

Sunnfjord kommunestyre vedtok detaljregulering Indre Hornnesvika Vest i sak 064/22 den 17.06.2022. 

 

Kart-Ramsdalsheivegen

Forslag om nedlegging av kommunal veg nr 90051 - Ramsdalsheivegen.
Høyringsperioden er 16.06.– 27.08.2022

Det vert vist til tidlegare kunngjering av planoppstart for detaljregulering med konsekvensutgreiing for Skyttarkvia Aust del av gbnr. 22/2. I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vart det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Skyttarkvia Aust del av gbnr. 22/2 i Sunnfjord kommune med formål om å legge til rette for bustadar i forlenging av det eksisterande bustadområdet Skyttarkvia i Førde.

 

Sunnfjord kommunestyre vedtok planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel 28.april 2022.

Detaljreguleringsplanen for Naustøyna, gang- og sykkelbru vart vedteken av Sunnfjord kommunestyret 18. november 2021. Dette er gjort i samsvar med reglane i plan – og bygningslova §12-12. 

Formannskapet vedtok 16. september 2021 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 – 2030 ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Detaljreguleringsplanen for Kyrkjevegen vart vedteken av Sunnfjord kommunestyret 28. oktober 2021. Dette er gjort i samsvar med reglane i plan – og bygningslova §12-12.

 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00