Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Det er varsla oppstart av Detaljregulering Indre Øyrane, gbnr 21/576 i Sunnfjord kommune i medhald av plan- og bygningslova § 12-8.

Det er varsla oppstart av Detaljregulering Mo vgs i Sunnfjord kommune i medhald av plan- og bygningslova § 12-8

Detaljreguleringsplanen for Naustøyna, gang- og sykkelbru vart vedteken av Sunnfjord kommunestyret 18. november 2021. Dette er gjort i samsvar med reglane i plan – og bygningslova §12-12. 

Planlart Apotekergarden

Sunnfjord kommune varslar om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Sunnfjord hotell.

Sunnfjord kommune varslar oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Apotekargarden og Å & Ø Utvikling.

I samband med reguleringsplanane Farsund og Farsund nordvest, vedteke av kommunestyret den 18.06.2020, har Sunnfjord tomteselskap og kommunen forhandla fram ein utbyggingsavtale for utbygging av veg, vatn og avlaup m.v. i felta.

Sunnfjord kommune har starta arbeidet med ein temaplan for trafikksikringsarbeid. Planen som er under utarbeiding skal gjelde for 2022 – 2025 og skal ha ein strategiplan og handlingsplan. 

Formannskapet vedtok 16. september 2021 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 – 2030 ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Detaljreguleringsplanen for Kyrkjevegen vart vedteken av Sunnfjord kommunestyret 28. oktober 2021. Dette er gjort i samsvar med reglane i plan – og bygningslova §12-12.

 

   

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Jokvihogen felt B, i sak 026/21 den 25.03.2021.

Planområdet Jokvihogen felt B er markert med raudt punkt i kartet.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00