Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Kommunen varslar oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Sunnfjord tomteselskap for planområda Farsund og Farsund nordvest, jf. plan- og bygningslova § 17-4.

Skudeløken AS, Vestland fylkeskommune og Sunnfjord kommune har forhandla om utbyggingsavtale for Indre Øyrane. Avtalen vert lagt ut til offentleg ettersyn i 30 dagar, jf. plan- og bygningslova § 17-4.

Planen legg til rette for å føre vassleidning frå kraftanlegg/ vassdrag i Askvoll kommune på sjøbotn til Apalset, og vidare langs fylkesvegen austover til Vevringtunnellen. Planen omfattar og anlegg for gåande og syklande på deler av strekninga langs fylkesvegen. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova sin § 12-12 vedteke detaljregulering for Sunnfjord hotell i sak 025/21 den 25.03.2021. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Førde vidaregåande skule i sak 024/21 den 25.03.2021.
Planområdet på ca. 48 dekar ligg nord for Førde sentrum ved rv. 5, og gjeld gbnr. 21/581, deler av gbnr 21/25, 44 og 582.

Forskrifta har vore på høyring og vart godkjendt i kommunestyret 18.02.2021. Forskrifta er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Kryss Nord Førde Sentralsjukehus i sak 009/21 den 18.02.2021. Planområdet er krysset mellom Høgskulen i vestland og Førde Sentralsjukehus. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Firdavegen 12B i sak 008/21 den 18.02.2021.Planområdet ligg på Ytre Øyrane, og grensar til Firdavegen i sør og til den kommunale vegen mellom Ytre Øyrane og Rv. 5 i nord. Planen gjeld for gbnr. 21/552, og er på ca. 7 daa. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Skudeløken i sak 010/21 den 18.02.2021.Planområdet ligg nord for Førde sentrum langs rv 5, og gjeld delar av gbnr. 21/37, 44 og 25, og er samla ca. 34 dekar.

Framlegg til lokal forskrift om utvida bandtvang for hund i Sunnfjord kommune, ligg ute til offentleg ettersyn. Frist for innsending av merknader er 25. januar 2021.

 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00