Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Strategisk næringsplan er eit styringsverkty for kommunen sitt arbeid med næringsutvikling. Den gjev føringar for kva retning ein skal ha på næringsarbeidet, kva som skal prioriterast av satsingar og tiltak og prioritere ressursar.

Kart med plan for Sande sentrum

Områdereguleringsplan Sande sentrum er lagt ut på høyring. 

Høyringsperioden er 21.09.22 – 02.11.22, med siste frist 2.november 2022.

 

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan Lindbøen, del 2, jf. §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova. Planarbeidet femnar om eigedomane med gnr. 22, bnr. 1, fnr. 12, gnr. 22, bnr. 236 og del av gnr. 21, bnr. 89 i Sunnfjord kommune. Byggetomta er på 1,4 daa.

 

 

   

Sunnfjord kommunestyre vedtok detaljregulering Indre Hornnesvika Vest i sak 064/22 den 17.06.2022. 

 

Sunnfjord kommunestyre vedtok planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel 28.april 2022.

Detaljreguleringsplanen for Naustøyna, gang- og sykkelbru vart vedteken av Sunnfjord kommunestyret 18. november 2021. Dette er gjort i samsvar med reglane i plan – og bygningslova §12-12. 

Formannskapet vedtok 16. september 2021 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 – 2030 ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

 

Forskrifta har vore på høyring og vart godkjendt i kommunestyret 18.02.2021. Forskrifta er kunngjort i Norsk Lovtidend.

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart med planprogram for detaljreguleringsplan for Steia Panorama del av gbnr. 169/89, på Sande i Sunnfjord kommune.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00