Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Kartutsnitt av Pynten

Formannskapet i Sunnfjord kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering Pynten til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Planframlegget er utarbeidd av Xform AS og Norconsult AS på vegne av O. Drage Utvikling AS.
 

Sunnfjord kommune ønsker tilbod på vintervedlikehald av kommunale vegar på dei tre brøyterodene: Viksdalen og Vikumvegen, Kleppe, og Oppedal.

Formannskapet vedtok 16. september 2021 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 – 2030 ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

   

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Jokvihogen felt B, i sak 026/21 den 25.03.2021.

Planområdet Jokvihogen felt B er markert med raudt punkt i kartet.

 

Framlegg til detaljreguleringsplan Hornnesvegen 36-42 har vore til høyring og offentleg ettersyn.

Formannskapet i Sunnfjord kommune vedtok 17.06.2021 å legge detaljregulering Naustøyna, gang- og sykkelbru, til offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Planavgrensing Steinavegen

I samband med endringar i pågåande planarbeid med privat forslag til Detaljreguleringsplan for Steinaven11-13, gbnr. 62/110, m.fl., blir det i samsvar med Plan- og bygningslova, § 12-8, § 12-3, varsla om endring i planarbeidet.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Ytre Øyrane/Skaparhuset gbnr. 21/648 mfl. i sak 065/21 den 23.06.2021.

I medhald av § 12-8 i plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av detaljregulering fordel av gnr. 43 bnr. 17 i Sunnfjord kommune. Planområdet ligg på Vie i Førde.

Plan_id: 464720210005

Kommunen varslar oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Sunnfjord tomteselskap for planområda Farsund og Farsund nordvest, jf. plan- og bygningslova § 17-4.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00