Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Sunnfjord kommunestyre vedtok planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel 28.april 2022.

Temaplan trafikktryggleik for perioden 2022-2025 er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.
Høyringsperioden er seks (6) veker, i perioden 02.05. – 13.06.2022.

 

Detaljregulering Indre Øyrane, gbnr. 21/576 er lagt ut på høyring.

Høyringsperioden er 27.04.-15.06.2022

Framlegg til planavgrensing

Det er varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering MiSF Fellesmagasin gbnr. 25/17, Sunnfjord kommune

 

bilde frå statsforvaltaren i Vestland

Som eit ledd i arbeidet med å ta vare på eit representativt utval av norsk natur for kommande generasjonar, legg Statsforvaltar for Vestland ut verneframlegget for Dalsfjorden marine verneområde på høyring.

Det er varsla oppstart av Detaljregulering Indre Øyrane, gbnr 21/576 i Sunnfjord kommune i medhald av plan- og bygningslova § 12-8.

Detaljreguleringsplanen for Naustøyna, gang- og sykkelbru vart vedteken av Sunnfjord kommunestyret 18. november 2021. Dette er gjort i samsvar med reglane i plan – og bygningslova §12-12. 

Planlart Apotekergarden

Sunnfjord kommune varslar om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Sunnfjord hotell.

Sunnfjord kommune varslar oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Apotekargarden og Å & Ø Utvikling.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00