Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Sunnfjord kommunestyre vedtok 25.05.22 Detaljregulering Fv. 609 Heilevang med plankart datert 04.05.2022 og føresegner revidert 13.05.2022, i samsvar med pbl § 12-12.

 

I samsvar med § 8 i stadnamnlova vert det med dette kunngjort at Statens kartverk, etter reglane i stadnamnlova gjenopnar namnesaka for namnet Sygnesand/Søgnesand i Sunnfjord kommune.

Føretak som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskot i jordbruket, og eigar av landbrukseigedom med produksjon på landbrukseigedommen som oppfyller vilkåra, kan søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket(SMIL).

Oversikt over dei tre alternative veglinjene mellom Erdal og Naustdal.

Kommunedelplan rassikring Rv. 5 Erdal–Naustdal er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. Vi ønsker innspel frå deg. Høyringsperioden er 28. juni - 16. seprtember 2022

   

Sunnfjord kommunestyre vedtok detaljregulering Indre Hornnesvika Vest i sak 064/22 den 17.06.2022. 

 

Kart-Ramsdalsheivegen

Forslag om nedlegging av kommunal veg nr 90051 - Ramsdalsheivegen.
Høyringsperioden er 16.06.– 27.08.2022

Sunnfjord kommunestyre vedtok planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel 28.april 2022.

Detaljreguleringsplanen for Naustøyna, gang- og sykkelbru vart vedteken av Sunnfjord kommunestyret 18. november 2021. Dette er gjort i samsvar med reglane i plan – og bygningslova §12-12. 

Formannskapet vedtok 16. september 2021 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 – 2030 ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00