Sunnfjord kommune

Gjeldande kommuneplanar

Gjeldande kommuneplanar

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument og inneheld mål og retningsval for kommunen sin utvikling. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Planen vert utarbeidd for ein periode på 12 år og vert revidert kvart fjerde år. 

Kommuneplan for Sunnfjord kommune

Vi har starta arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen for Sunnfjord kommune. Fram til ny samfunnsdel er vedteken hausten 2020 vil dei eksisterande planane for Førde, Gaular, Jølster og Naustdal gjelde. 

Arealdelen av kommuneplanen vil ha oppstart etter at samfunndelen er vedteken. 

Gjeldande kommuneplanar - arealdel

Dei fire kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal har kommuneplanar med ulik lengde. Dei er samla her, og gjeld fram til kommuneplan for Sunnfjord kommune er vedteken.

Sjå arealdelen av kommuneplanane for Førde, Jølster og Naustdal via kommunekart

Føresegner og normer for arealdelen av kommuneplanen Førde:

Reglar som er vidareført og framleis gjeld for Førde: 

Føresegner og normer i arealdelen av kommuneplanen for Gaular:
 

Gjeldande samfunnsdelar av kommuneplanen

Førde

Gaular

 

Jølster

 

Naustdal

 

Ny samfunnsdel av kommuneplanen for Sunnfjord kommune

Arbeidet med samfunnsdelen for kommuneplanen er i gong vil bli politisk handsama juni 2021.

 

Spørsmål om kommuneplanen?

Arbeidet med ny kommuneplan for Sunnfjord kommune startar våren 2020. Har du spørsmål om framdrift og anna som gjeld kommuneplan for Sunnfjord kommune, ta kontakt med: 

Klimaplan

Klimaomstillingsplanen

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00