Varsel om oppstart Detaljregulering Førde Småbåthamn

Kartutsnitt av planområde for Førde Småbåthamn - Klikk for stort bilete GISLine

Det vert varsla om oppstart av arbeid med Detaljregulering Førde Småbåthamn i Sunnfjord kommune. Høyringsperioden er 3. mai  – 21. juni .2023

Kort om planen

Byggmester Stølsvik AS gjennomfører planarbeidet for Førde Småbåthamn, v. Ronny Østenstad.

Planområde

Gjeld gbnr 21/485 og er samla på om lag 20.75 daa.

Bakgrunn og formål

Planen skal legget til rette for å kombinere dagens arealformål, småbåthamn (VS2) med fritids- og turistføremål, herunder bubilparkering. Ønsket er å kunne drive permanent bubilutleige i sommarhalvåret når landarealet elles står ubrukt.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje verte fanga opp av verkeområdet til forskrifta om konsekvensutgreiingar, og kommunen har slutta seg til vurderinga jf. referat frå oppstartsmøte. Planarbeidet utløyser derfor ikkje krav om konsekvensutgreiing eller planprogram.

Planen vil erstatte heilt eller delvis følgjande planar:

  • områderegulering for Ytre Øyrane, planID: 4647_14322013000.

Sjå viktige dokument i saka

Sei di meining innan 21. juni 2023

Dersom du har opplysningar, synspunkt eller merknader som kan ha verknad eller interesse for planarbeidet, bør du sende det inn. Dette kan vere med på å justere planen. Fristen for å sende inn innspel er

  •            21. juni 2023

Du får ikkje svar på innspelet ditt, men alle innspel blir lagt ved i den vidare saksbehandlinga. Innspel som blir sendt inn blir offentleg tilgjengelege på nettsida, med mindre dei inneheld sensitive data. Brukar du e-post, vil e-postadressa di bli offentleg tilgjengeleg.

Slik sender du innspel eller spørsmål

Innspel sendast til Byggmester Stølsvik AS         

e-post: Nikolai@stolsvik.no         

per post:

Byggmester Stølsvik AS, v/ Nikolai Stølsvik
Flatene 1, 6814 Førde

eller postboks 552, 6803 Førde.

 Merk innspel med saksnr: 20/17399

Lovverk