Sunnfjord kommune

Varsel om oppstart Detaljregulering Førde Brannstasjon

Varsel om oppstart Detaljregulering Førde Brannstasjon

Skjermbilde av kart som viser plassering av brannstasjonen.jpg - Klikk for stort bileteSkjermbilde: GISline

Sunnfjord Kommune har i dag dispensasjon i eit avgrensa tidsrom for å drifte Brann- og Redningstenesta i eksisterande lokalar i Førde. For å stette dagens krav og pålegg, vurderer kommunen å bygge ny brannstasjon.

Planavgrensing 

Planavgrensinga følgjer nabogrensa i aust, følgjer midten av vegen i nord, og går mot gang- og sykkelstien i sør. Mot vest går avgrensinga over parkeringsplassen til Hafstad vgs. Planområdet dekkjer størsteparten av gbnr. 61/470, og 61/485, og mindre delar av 61/378 og 61/471. Planavgrensinga er vist på flyfoto ovanfor.

Skjermbilde av reguleringsplan, som viser plassering av brannstasjon. - Klikk for stort bileteSkjermbilde: GISline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny reguleringsplan vil erstatte delar av gjeldande reguleringsplanar:

  • E39 Fjellvegen_Hafstadvegen
  • Hafstad, del av gbnr.61/8

Dokument i saka: 

Frist for å sende innspel eller merknader

  • 10.04.2023

Innspel sendast til

Merk innspelet med saksnr. 22/10873.

Lovverk

Plan- og bygningslova § 12-8