Utlysing av kunstoppdrag i Førdepakken

Sunnfjord kommune søker kunstnerar til opa prekvalifisering for kunstoppdrag til Førde sentrum. Kunstverka vil bli oppført i 2024-2025 i samband med utbygging av Førdepakken. 

Om kunstoppdraget

Vi søker eitt til to kunstverk til Førde sentrum. Prosjekta har ei samla budsjettramme på kr. 1.050.000. Lokalbefolkninga og gjennomreisande skal møte kunst av høg kvalitet. Kunsten sitt uttrykk og innhald skal bidra til å gi særpreg til Førde sentrum. Den kan skape undring, refleksjonar, engasjement, møteplassar og aktivitet.

Vi oppmodar kunstnarar som er interesserte i å utvikle verk som forheld seg til den lokale konteksten om å søke, og viser til dokumentet “Kunst til Førdepakken” (PDF, 5 MB) for meir informasjon. Førdepakken består av nye gater, fortau, sykkelvegar og andre tiltak for god byutvikling.

Sjå og Førdepakken si nettside.

Søknad

Vi inviterer kunstnarar til opa prekvalifisering for kunst til Førde sentrum. Formålet med prekvalifiseringa er å finne gode kandidatar med interesse for prosjektet. Prosjektet sitt fagutval vil deretter invitere kunstnarar til direkteoppdrag.

Du sender portfolio med eksempel på arbeid og prosjekt samt CV  i ei samla PDF-fil til kunstkonsulent Magnhild Øen Nordahl på kunstiforde@gmail.com, seinast 15. August 2023. Materialet må ikkje overstige 15 A4-sider. Maks størrelse på PDF er 10MB.

Søknadsfrist

  • 15. august 2023

Send søknad på e-post til Magnhild Øen Nordahl: kunstiforde@gmail.com