Detaljregulering Jostedalsbreen gondol – varsel om planoppstart og høyring av planprogram

Det vert varsla om oppstart av arbeid med framlegg til planprogram for detaljregulering Jostedalsbreen gondol. 

Fristen for å sende inn innspel er 1. juli 2023.

Kartutsnittet viser framlegg til avgrensing av planområdet.  - Klikk for stort bilete Norconsult AS.

 

Kort om planarbeidet

Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Jostedalsbreen AS. Planområdet gjeld del av gnr. 332 og bnr. 1, 2, 3 og 8, samt gnr 376, bnr 1, og er på kring 580 dekar. 

Bakgrunn og formål 

Formålet med planarbeidet er etablering av gondolbane i Kjøsnesfjorden mellom Lundebotn og Tverrfjellet. Planområdet er på 580 daa, med eit tiltaksområde ved botnstasjonen, som òg femnar om tiltaka som Statens vegvesen planlegg med bl.a. kjettingplassar og forbikøyringsfelt med tilhøyrande tryggingstiltak.
Planarbeidet er vurdert til å verte fanga opp av verkeområdet til forskrifta om konsekvensutgreiingar. Det er utarbeidd forslag til planprogram, som no vert sendt ut saman med varsel om planoppstart. 

Formålet med planprogrammet er å sikre medverknad om situasjonen i dag, informere om kva som er formålet med planarbeidet, klargjere aktuelle/realistiske alternativ og avklare plan- og utgreiingsbehovet som planarbeidet reiser.
 

Sjå viktige dokument i saka

Sei di meining innan 1.juli 2023

Dersom du har opplysningar, synspunkt eller merknader som kan ha verknad eller interesse for planarbeidet, bør du sende det inn. Dette kan vere med på å justere planen.

  • Fristen for å sende inn innspel er 1.juli 2023.

Informasjonsmøte

I samband med høyringa av planprogrammet vert det også gjennomført informasjonsmøte: 

  • Stad: Skei hotell 
  • Dato: 13. juni 2023 
  •  Klokka: 19:00 – 21:00

Du får ikkje svar på innspelet ditt, men alle innspel blir lagt ved i den vidare saksbehandlinga. Innspel som blir sendt inn blir offentleg tilgjengelege på nettsida, med mindre dei inneheld sensitive data. Brukar du e-post, vil e-postadressa di bli offentleg tilgjengeleg.
 

Slik sender du innspel eller spørsmål

Send innspel eller spørsmål til Norconsult AS v/ Johannes Henrik Myrmel merka med 52205847

Lovverk