Detaljregulering Jølster Skisenter – varsel om oppstart

Figur 1: Planområdet er vist med raud ring. Bilete er henta frå GISLine - Klikk for stort bilete Bilde er henta frå GISline

Det vert varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering Jølster Skisenter.

Kort om planarbeidet 

Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for framleggsstillar Jølster Skisenter AS. 
Planområde: Planarbeidet femnar om del av eigedommane gnr. 348 og bnr. 1, gnr. 349, bnr. 1 og fnr. 2, gnr. 349, bnr. 1, 2 og 3.

Bakgrunn og formål 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av skianlegget med mål om å forlenge sesongen. Planen skal legge til rette for etablering av 300 – 400 parkeringsplassar, varmestove med ev. nokre få fritidsleilegheiter samt ny skiheis til Kvamsbotn med tilhøyrande nedfart. I tillegg vert det jobba med langrennstilbodet, der det vert vurdert etablert kort langrennsløype. Planarbeida har til formål å utvide sesongen for å auke talet på driftsdøgn, utan at talet på daglege brukarar vert vesentleg auka.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje verte fanga opp av verkeområdet til forskrifta om konsekvensutgreiingar, og kommunen har slutta seg til vurderinga jf. referat frå oppstartsmøte. Planarbeidet utløyser derfor ikkje krav om konsekvensutgreiing eller planprogram.

Planen vil erstatte heilt eller delvis følgjande planar: 

  • Bjørkelia (PlanID.: 14312007001)
  • Holtane hyttegrend (PlanID.: 14312007001)


Sjå viktige dokument i saka

Sei di meining innan 10. juni 

Dersom du har opplysningar, synspunkt eller merknader som kan ha verknad eller interesse for planarbeidet, bør du sende det inn. Dette kan vere med på å justere planen. Fristen for å sende inn innspel er 10. juni 2023.

Du får ikkje svar på innspelet ditt, men alle innspel blir lagt ved i den vidare saksbehandlinga. Innspel som blir sendt inn blir offentleg tilgjengelege på nettsida, med mindre dei inneheld sensitive data. Brukar du e-post, vil e-postadressa di bli offentleg tilgjengeleg.

Slik sender du innspel eller spørsmål

Send innspel eller spørsmål til Norconsult AS v/Johannes Henrik Myrmel.  Merk: 52206151_JoHM

Lovverk