Detaljregulering gang-/sykkelveg langs veg Øyrane,– varsel om oppstart

Figur 1: Planområdet er vist med raud ring. Bilete henta frå GISLine. Det vert varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering  - Klikk for stort bilete Bilde er henta frå GISline

Det vert varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering gang-/sykkelveg langs veg Øyrane.

Kort om planarbeidet 

Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for framleggsstillar Øyrane Eigedom AS.
Planområde: Gjeld gbnr. 21/37 og 21/591, og er samla ca. 25 dekar

Bakgrunn og formål 

Formålet med planarbeidet er å endre regulert løysinga langs veg Øyrane frå sykkelveg med fortau til gang/sykkelveg, samt å flytte gang-/sykkelvegen til sør for veg Øyrane.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje verte fanga opp av verkeområdet til forskrifta om konsekvensutgreiingar, og kommunen har slutta seg til vurderinga jf. referat frå oppstartsmøte. Planarbeidet utløyser derfor ikkje krav om konsekvensutgreiing eller planprogram.

Planen vil erstatte heilt eller delvis følgjande planar: 

  • Områderegulering Indre Øyrane (planid: 4647_143220130001) 
  • Områderegulering Ytre Øyrane (planid: 4647_143220130001) 
  • Detaljregulering Concord (planid: 4647_143220170004
  • Detaljregulering Ytre Øyrane (planid: 4647_20200004)
  • Detaljregulering Ytre Øyrane/Skaparhuset, Gbnr 21/648 (planid: 4647_20200005).

Sjå viktige dokument i saka

Sei di meining innan 10. juni 

Dersom du har opplysningar, synspunkt eller merknader som kan ha verknad eller interesse for planarbeidet, bør du sende det inn. Dette kan vere med på å justere planen. Fristen for å sende inn innspel er 10. juni 2023.

Du får ikkje svar på innspelet ditt, men alle innspel blir lagt ved i den vidare saksbehandlinga. Innspel som blir sendt inn blir offentleg tilgjengelege på nettsida, med mindre dei inneheld sensitive data. Brukar du e-post, vil e-postadressa di bli offentleg tilgjengeleg.

Slik sender du innspel eller spørsmål

Send innspel eller spørsmål til Norconsult AS v/Johannes Henrik Myrmel.  Merk: 52204931_JoHM

Lovverk