Sunnfjord kommune

Skogbruk

Skogbruk

Ønsker du å investere i skogen din, kan du bruke skogfondet ditt og tilskotsordningar.

Tilskot i skogbruket skal stimulere til auka verdiskapning, berekraftig utnytting av skogressursane og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skog.

Investeringsordningar for skogbruket

Tilskotssatsar

Tilskotssatsen vil vere i intervallet 50–70 % av kostnaden for skogkultur tiltak. Kommunen får avgrensa midlar å bruke  til skogkultur. Om du har planar om å utføre skogkulturarbeid i skogen din, er det er difor viktig å ta kontakt med kommunen på førehand.

Tilskot kan som hovudregel gjevast til alle skogeigarar som har meir enn 10 daa produktiv skog. Kommunen kan setje vilkår for utbetaling av tilskot til det einskilde tiltak.

Du kan finansiere resten av tiltaket ditt med midlar du har på skogfond kontoen din.

Slik søker du

Søknadskjema

Lover og reglar som gjeld denne tenesta

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00