Sunnfjord kommune

Landbruksvegar

Landbruksvegar

Skal du bygge ny traktorveg, skogsbilveg, velteplass eller bygge om ein eksisterande, må du søke om løyve frå kommunen.

Landbruksvegar skal ha skogbruk eller jordbruk som hovudformål. Om vegen i hovudsak blir nytta til anna formål, skal den behandlast som byggesak etter Plan- og bygningslova.

Kven kan søke?

Grunneigarar som eig landbruksareal (jord og skogbruksareal)

Slik søker du

Søknadskjema

Du må også legge ved eit kart, der du teiknar inn veglina, velteplass og eventuelle massetak.

Kan eg søke tilskot?

Det kan søkjast om tilskot til skogsvegar. Ta kontakt med kommunen før du søkjer. Du kan også bruke skogfond med skattefordel til nybygging og ombygging av skogsbilvegar/traktorvegar i utmark.

Kva kostar det?

Det er ingen saksbehandlingsgebyr på slike søknader.

Kva skjer vidare?

Behandlingstida er normalt 3 veker, når søknad og alle nødvendige vedlegg er levert kommunen.

Lover og reglar som gjeld denne tenesta

Forskrift om bygging av landbruksveier

Forskrifta gjeld bilvegar og traktorvegar som skal nyttast til skogbruk- og jordbruksdrift og som vert bygde i samsvar med vegnormalane for landbruksvegar.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00