Sunnfjord kommune

Gardskart - kontinuerleg ajourhald av AR5

Gardskart - kontinuerleg ajourhald av AR5

Klikk for stort bileteSynfaring av jordbruksarealKontinuerleg ajourhald av   AR5 - Gardskart

AR5 er eit arealressurskart, som viser areal etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Det vil seie markslag som dyrka areal, innmarksbeite, skog osv.

Her finn du gardskart 

Søk opp eigedom på NIBIO sitt gardskart

Endringar i markslag – meld i frå innan 1. juni

Dersom du har areal du ynskjer å registrere, til dømes ved nydyrking eller beiterydding, må du melde i frå til kommunen innan 1. juni. Du melder i frå ved å sende kart, der arealet du vil ha synfart er skissert inn. Eller du kan kome innom eit av tenestetorga, so kan vi hjelpe deg å skrive ut kart.

Kvifor frist?

Kommunane har frist til å oppdatere kartet i slutten av august. I 2020 var fristen 27. august. For at vi skal rekke synfaring, oppmåling og oppdatering i kart, treng vi innspel innan 1. juni. Innmarksbeite bør også synfarast tidleg i vekstsesongen, for å vurdere krav til beitetolande urter og gras. Seinare på hausten kan plantane tape seg, og du kan risikere å ikkje få godkjendt innmarksbeitet ditt.

Kva om eg melder i frå om endring av areal etter fristen?

Det er mogleg, i visse tilfelle, å gjere endringar etter fristen. Det er likevel ikkje ynskjeleg, fordi endringa vil krevje meir ressursar, sidan oppdateringa skjer manuelt. Avhengig av kapasiteten vår, vil vi i 2020 prøve å vere fleksible, for å få med endringar. Likevel, for å vere sikker på å få areala registert i kart same år, må du melde i frå innan 1. juni.

  • Frå og med 2021 må endring av areal meldast tidleg, og innan fristen 1. juni.

Har du spørsmål?

Du finn informasjon om kontinuerleg ajourhald på nettsida til NIBIO.

Kontakpersonar i Sunnfjord kommune:

Kontakt

Anne Fetveit
Saksbehandlar på landbruk og miljø
E-post
Telefon 57 72 61 22

Tilskot i jordbruket, gardskart.

Linn Hovlandsdal
Saksbehandlar på landbruk og miljø
E-post
Telefon 57 71 85 34

Deling, konsesjon, gardskart, bakkeplanering, tilskot i jordbruket.