Sunnfjord kommune

Deling etter jordlova

Deling etter jordlova

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt. Dersom eigaren av ein landbrukseigedom ønsker å bruke dyrka jord til anna enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkast om løyve til dette.

Deling 

Dersom eigaren av ein landbrukseigedom ønsker å overdra delar av eigedomen til andre, til dømes ei tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbrukseininga.

Søknad om løyve til deling av landbrukseigedomar skal sendast til kommunen der eigedomen ligg. Kommunen avgjer søknaden. Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen.

Kontaktpersonar på eininga landbruk og miljø

Lover og retningslinjer

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00